Bạn đang ở mục Trang chủ

Điểm sáng phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo” trong CNVCLĐ 5 năm (2012 - 2017)
      Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn (2012 - 2017). Trong 5 năm 2012 -2017, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, Lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 3.520 người làm công tác nghiên cứu khoa học; có khoảng 21 tiến sĩ, 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, 686 thạc sĩ, 145 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên có khoản 21.602 người. Đây là nguồn nhân lực quý giá góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Kết quả từ năm 2012 đến nay, đã có 15.620 lượt công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp được công nhận phục vụ sản xuất và đời sống, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392 sáng kiến, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước: 84 đề tài; Xây dựng đảng: 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược: 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục: 75 đề tài và lĩnh vực khác: 121 đề tài. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã có 205 đề tài được đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX,X; 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Có 193 đề tài đăng ký thực hiện, Hội đồng LĐST của tỉnh đã xét chọn 151 đề tài (trong số  193 đề tài đăng ký) đề nghị TLĐ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả [1], trong đó có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Điển hình như: Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Phạm Văn Phú- Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã được tặng 5 bằng LĐST; Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn -Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nguyễn Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bác sĩ Phan Nam Hùng - Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định được 03 bằng LĐST; Giáo viên Cao Anh Phổ - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn, Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công nhân tiện bậc 7/7- Phạm Văn Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước được tặng 02 bằng LĐST…         Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây: Một, Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong  CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ được chú trọng, hiệu quả. Việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phong trào thi đua LĐST trong các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn, củng cố kịp thời Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các cấp  ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Để tạo động lực, khuyến khích phong trào “Lao động sáng tạo”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo với số tiền bằng 2 lần lương cơ sở ( hiện nay là 2,6 triệu đồng), đối với những đề tài Tổng Liên đoàn xét chưa đạt thì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐST trong tỉnh. Hai, Đã coi trọng công tác vận động trong CNVCLĐ tham gia các  hoạt động khoa học, công nghệ và phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và công tác, nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, hội thảo khoa học, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng kiến, sáng tạo, xây dựng quỹ khuyến khích tài năng trẻ, thường xuyên khuyến khích người lao động trực tiếp sản xuất có giải pháp sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo, làm tiền đề, điều kiện để Công đoàn tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn vinh danh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh 5 năm /lần (Qua 2 lần TLĐ tổ chức vinh danh, tỉnh  Bình Định có 7 công nhân trực tiếp sản xuất được trao tặng  Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh). Ba, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia với các ngành chức năng, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2013 - 2014), lần thứ IX (2014- 2015) và lần thứ X (2016-2017) có 205 giải pháp dự thi. Cùng với hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm đã được chuyển giao áp dụng trong sản xuất và đời sống, hoạt động  khoa học công nghệ và phong trào lao động sáng tạo còn tạo được môi trường tốt để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác và lao động, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, công hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ tỉnh nhà. Bốn,  Có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của nhiều ngành, đoàn thể, nhất là Sở Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh. Có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học, kỹ thuật các cấp, có nội dung, kế hoạch hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Năm, Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách thu hút và khuyến khích đối với các nguồn nhân lực có trình độ cao cho 875 đối tượng tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương được thụ hưởng với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng.   [1] Trong 104 lượt đề tài có 39 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược; 31 tài thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, 11 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 08 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, 09 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; 06 đề tài quản lý. Riêng năm 2017 đã 18/29 đề tài đã được Hội đồng cấp tỉnh đã xét duyệt và đang đề nghị tặng bằng và huy hiệu LĐST.    
LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017
      Ngày 21.9.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 – 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Quang cảnh Hội nghị Trong 5 năm (2012 – 2017), phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động đã được đông đảo CNVCLĐ ở các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng. Đã có 15.620 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác trên các lĩnh vực và được công nhận, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng; trong đó có 8.582 sáng kiến của công nhân, cán bộ trực tiếp sản xuất. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392/1.000 sáng kiến đề nghị, tập trung các lĩnh vực: Quản lý nhà nước 84 đề tài; Xây dựng đảng 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục 75 đề tài và lĩnh vực khác 121 đề tài… Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2012-2013), lần thứ IX (2014-2015) đã có 205 đề tài đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tỉnh, 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi STKT toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam Trong công tác xét duyệt, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng bằng LĐST đã có 151/193 đề tài được đề nghị, kết quả Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả; số lượng tác giả có nhiều bằng LĐST tăng cao, cụ thể có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng LĐST… Đ/c Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội Nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự đóng góp và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào “ Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để hoạt động này phát triển một cách sâu rộng, ngày càng có nhiều sáng kiến phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017 Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017 cho 04 tác giả; trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động sáng tạo” giai đoan 2012-2017. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ trong thời gian tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 
Đại hội CĐCS Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định
      Ngày 14.9.2017, CĐCS Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định (Trực thuộc LĐLĐ tỉnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Vinh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức, Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các đại biểu dự Đại hội. Ghi nhận từ công tác tổ chức Đại hội cho thấy, công tác triển khai, chuẩn bị Đại hội được CĐCS thực hiện chu đáo. Ban Chấp hành CĐCS đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch và hướng dẫn Đại hội của Công đoàn cấp trên. Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá hoạt động theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, với những kết quả đáng khích lệ như: Tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện, giám sát có hiệu quả các quy chế, quy định của Công ty có liên quan đến lợi ích của người lao động. Làm tốt công tác cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lao động từ 50.000 đồng/người/tháng năm 2012 và 150.000 đồng người/tháng năm 2017. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ tình thương, hằng năm cho người lao động vay không lãi, trợ cấp khó khăn từ 100 đến 120 triệu đồng, góp phần giúp một số anh chị em vượt qua khó khăn. Tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ tỉnh và sở NN & PTNT tỉnh tổ chức. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 2 chương trình Gameshow giờ thứ 9, 2 buổi thi ẩm thực, 2 giải bóng chuyền trong ngành và nhiều giải thể thao nội bộ….Với những kết quả đó, CĐCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen. Về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2022, Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiều chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là phấn đấu xây dựng CĐCS luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc tiêu biểu. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy đánh giá cao hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. BCH đã tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trên các lĩnh vực công tác như: Các hội thao, hội diễn, Gameshow giờ thứ 9, hội thi ẩm thực trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng, sử dụng quỹ tình thương có hiệu quả…Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ đến BCH cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng chương trình hoạt động sát thực tế và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đã đề ra. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Cang được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội CĐCS Cục Thuế tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022
      Ngày 15.9.2017, CĐCS Cục Thuế tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định. CĐCS Cục Thuế tỉnh hiện có 112 đoàn viên, sinh hoạt tại 06 tổ công đoàn. Thực hiện Nghị quyết đại hội VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, tập thể cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các phong trào thi đua, góp phần quan trọng, có tính quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm đều đảm bảo thu NSNN đạt theo dự toán của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Tham gia tích cực và có hiệu quả với cơ quan trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, lao động; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu”, và Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam theo Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày ngày 01/11/ 2012 của Tổng cục Thuế.  Quang cảnh Đại hội Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Cục Thuế tỉnh phấn đấu tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu hàng năm đã đạt được; hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế hàng năm, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, giữ vững nội quy, quy chế và kỷ cương kỷ luật trong ngành thuế, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu đoàn viên xuất sắc…           Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 đồng chí, đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tái cử chức Chủ tịch CĐCS; Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018 – 2023.
LĐLĐ huyện Phù Cát: Phối hợp tổ chức “Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII”.
      Sáng ngày 14.9.2017, LĐLĐ huyện Phù Cát phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp “Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII” cho hơn 200 CNVCLĐ (chưa là đảng viên) của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Các học viên được tiếp thu những vấn đề cơ bản của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; qua đó hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác.

 THÔNG BÁO - MỜI HỌP

  Lịch công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại mục Văn bản.

 • TIN HOẠT ĐỘNG

 • LĐLĐ tỉnh

 • LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

 • Công đoàn ngành

 • Công đoàn cơ sở

 • Tin trong tỉnh   LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017

    Ngày 21.9.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 – 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Quang cảnh Hội nghị Trong 5 năm (2012 – 2017), phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động đã được đông đảo CNVCLĐ ở các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng. Đã có 15.620 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác trên các lĩnh vực và được công nhận, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng; trong đó có 8.582 sáng kiến của công nhân, cán bộ trực tiếp sản xuất. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392/1.000 sáng kiến đề nghị, tập trung các lĩnh vực: Quản lý nhà nước 84 đề tài; Xây dựng đảng 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục 75 đề tài và lĩnh vực khác 121 đề tài… Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2012-2013), lần thứ IX (2014-2015) đã có 205 đề tài đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tỉnh, 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi STKT toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam Trong công tác xét duyệt, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng bằng LĐST đã có 151/193 đề tài được đề nghị, kết quả Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả; số lượng tác giả có nhiều bằng LĐST tăng cao, cụ thể có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng LĐST… Đ/c Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội Nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự đóng góp và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào “ Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để hoạt động này phát triển một cách sâu rộng, ngày càng có nhiều sáng kiến phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017 Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017 cho 04 tác giả; trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động sáng tạo” giai đoan 2012-2017. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ trong thời gian tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023. ...


   LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017

    Ngày 21.9.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 – 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Quang cảnh Hội nghị Trong 5 năm (2012 – 2017), phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động đã được đông đảo CNVCLĐ ở các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng. Đã có 15.620 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác trên các lĩnh vực và được công nhận, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng; trong đó có 8.582 sáng kiến của công nhân, cán bộ trực tiếp sản xuất. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392/1.000 sáng kiến đề nghị, tập trung các lĩnh vực: Quản lý nhà nước 84 đề tài; Xây dựng đảng 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục 75 đề tài và lĩnh vực khác 121 đề tài… Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2012-2013), lần thứ IX (2014-2015) đã có 205 đề tài đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tỉnh, 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi STKT toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam Trong công tác xét duyệt, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng bằng LĐST đã có 151/193 đề tài được đề nghị, kết quả Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả; số lượng tác giả có nhiều bằng LĐST tăng cao, cụ thể có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng LĐST… Đ/c Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội Nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự đóng góp và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào “ Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để hoạt động này phát triển một cách sâu rộng, ngày càng có nhiều sáng kiến phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017 Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017 cho 04 tác giả; trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động sáng tạo” giai đoan 2012-2017. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ trong thời gian tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023. ...


   LĐLĐ huyện Phù Cát: Phối hợp tổ chức “Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII”.

    Sáng ngày 14.9.2017, LĐLĐ huyện Phù Cát phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp “Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII” cho hơn 200 CNVCLĐ (chưa là đảng viên) của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Các học viên được tiếp thu những vấn đề cơ bản của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; qua đó hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác....


   Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19.

    Chiều ngày 31/8/2017, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19. Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh. Hội nghị lần này đã thông qua các văn bản quan trọng như Dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 (lần 2); Đề án nhân sự BCH, BTV, UBKT Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 (lần 2); Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội lần thứ IV Công đoàn KKT tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu vào nội dung các văn bản trên. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh lần thứ 19, khóa III. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí ủy viên BCH, BTV, UBKT Công đoàn Khu kinh tế tỉnh nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, nay là Công đoàn Khu kinh tế tỉnh (02/9/2002-02/9/2017)...


   Đại hội CĐCS Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định

    Ngày 14.9.2017, CĐCS Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định (Trực thuộc LĐLĐ tỉnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Vinh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức, Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các đại biểu dự Đại hội. Ghi nhận từ công tác tổ chức Đại hội cho thấy, công tác triển khai, chuẩn bị Đại hội được CĐCS thực hiện chu đáo. Ban Chấp hành CĐCS đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch và hướng dẫn Đại hội của Công đoàn cấp trên. Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá hoạt động theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, với những kết quả đáng khích lệ như: Tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện, giám sát có hiệu quả các quy chế, quy định của Công ty có liên quan đến lợi ích của người lao động. Làm tốt công tác cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lao động từ 50.000 đồng/người/tháng năm 2012 và 150.000 đồng người/tháng năm 2017. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ tình thương, hằng năm cho người lao động vay không lãi, trợ cấp khó khăn từ 100 đến 120 triệu đồng, góp phần giúp một số anh chị em vượt qua khó khăn. Tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ tỉnh và sở NN & PTNT tỉnh tổ chức. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 2 chương trình Gameshow giờ thứ 9, 2 buổi thi ẩm thực, 2 giải bóng chuyền trong ngành và nhiều giải thể thao nội bộ….Với những kết quả đó, CĐCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen. Về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2022, Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiều chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là phấn đấu xây dựng CĐCS luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc tiêu biểu. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy đánh giá cao hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. BCH đã tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trên các lĩnh vực công tác như: Các hội thao, hội diễn, Gameshow giờ thứ 9, hội thi ẩm thực trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng, sử dụng quỹ tình thương có hiệu quả…Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ đến BCH cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng chương trình hoạt động sát thực tế và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đã đề ra. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Cang được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022....


   Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy viên cơ sở

    Sáng nay 29/8, tại thành phố Quy Nhơn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở năm 2017. Tham dự hội nghị có gần 400 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối. Quang cảnh lớp tập huấn  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 2 chuyên đề. Buổi sáng do đồng chí Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy khối báo cáo với các nội dung về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế, văn hóa và việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Buổi chiều do đồng chí Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày. Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình của Đảng ủy khối được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, tư tưởng, qua đó giúp các đồng chí cấp ủy viên có bản lĩnh, lập trường vững vàng, kiên định lý tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chống mọi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong bản thân và nội bộ cấp ủy cơ sở. Hội nghị sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày....
 • CÁC CHUYÊN ĐỀ

 • Tuyên giáo

 • Chính sách & Pháp luật

 • Tổ chức

 • Tài chính

 • Kiểm tra

 • Nữ công   Điểm sáng phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo” trong CNVCLĐ 5 năm (2012 - 2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn (2012 - 2017). Trong 5 năm 2012 -2017, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, Lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 3.520 người làm công tác nghiên cứu khoa học; có khoảng 21 tiến sĩ, 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, 686 thạc sĩ, 145 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên có khoản 21.602 người. Đây là nguồn nhân lực quý giá góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Kết quả từ năm 2012 đến nay, đã có 15.620 lượt công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp được công nhận phục vụ sản xuất và đời sống, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392 sáng kiến, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước: 84 đề tài; Xây dựng đảng: 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược: 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục: 75 đề tài và lĩnh vực khác: 121 đề tài. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã có 205 đề tài được đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX,X; 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Có 193 đề tài đăng ký thực hiện, Hội đồng LĐST của tỉnh đã xét chọn 151 đề tài (trong số  193 đề tài đăng ký) đề nghị TLĐ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả [1], trong đó có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Điển hình như: Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Phạm Văn Phú- Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã được tặng 5 bằng LĐST; Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn -Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nguyễn Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bác sĩ Phan Nam Hùng - Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định được 03 bằng LĐST; Giáo viên Cao Anh Phổ - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn, Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công nhân tiện bậc 7/7- Phạm Văn Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước được tặng 02 bằng LĐST…         Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây: Một, Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong  CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ được chú trọng, hiệu quả. Việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phong trào thi đua LĐST trong các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn, củng cố kịp thời Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các cấp  ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Để tạo động lực, khuyến khích phong trào “Lao động sáng tạo”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo với số tiền bằng 2 lần lương cơ sở ( hiện nay là 2,6 triệu đồng), đối với những đề tài Tổng Liên đoàn xét chưa đạt thì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐST trong tỉnh. Hai, Đã coi trọng công tác vận động trong CNVCLĐ tham gia các  hoạt động khoa học, công nghệ và phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và công tác, nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, hội thảo khoa học, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng kiến, sáng tạo, xây dựng quỹ khuyến khích tài năng trẻ, thường xuyên khuyến khích người lao động trực tiếp sản xuất có giải pháp sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo, làm tiền đề, điều kiện để Công đoàn tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn vinh danh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh 5 năm /lần (Qua 2 lần TLĐ tổ chức vinh danh, tỉnh  Bình Định có 7 công nhân trực tiếp sản xuất được trao tặng  Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh). Ba, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia với các ngành chức năng, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2013 - 2014), lần thứ IX (2014- 2015) và lần thứ X (2016-2017) có 205 giải pháp dự thi. Cùng với hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm đã được chuyển giao áp dụng trong sản xuất và đời sống, hoạt động  khoa học công nghệ và phong trào lao động sáng tạo còn tạo được môi trường tốt để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác và lao động, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, công hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ tỉnh nhà. Bốn,  Có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của nhiều ngành, đoàn thể, nhất là Sở Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh. Có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học, kỹ thuật các cấp, có nội dung, kế hoạch hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Năm, Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách thu hút và khuyến khích đối với các nguồn nhân lực có trình độ cao cho 875 đối tượng tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương được thụ hưởng với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng.   [1] Trong 104 lượt đề tài có 39 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược; 31 tài thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, 11 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 08 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, 09 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; 06 đề tài quản lý. Riêng năm 2017 đã 18/29 đề tài đã được Hội đồng cấp tỉnh đã xét duyệt và đang đề nghị tặng bằng và huy hiệu LĐST.    ...


   Đổi mới, phát triển Tạp chí Công đoàn Bình Định

    Cơ sở hình  thành Tạp chí Công đoàn Ngày 28/7/1929, Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ, khai sinh tổ chức Công đoàn Cách mạng Việt Nam. Đại hội quyết định xuất bản Báo Lao động làm cơ quan tuyên truyền và Tạp chí Công hội đỏ, tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn Việt Nam, trải qua 88 năm xây dựng và phát triển Tạp  chí Lao động và Công đoàn có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn. Công đoàn tỉnh Bình Định là một trong số ít địa phương đi đầu trong công tác đổi mới tuyên truyền giáo dục, nhằm thực hiện tốt một trong ba chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước bước vào thời thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 7 năm 1996 Bản tin đầu tiên của Công đoàn Bình Định ra số đầu tiên, sau thời gian tạm dừng xuất bản do khó khăn về chủ quan và khách quan, từ năm 2003 đến 2008 tiếp tục xuất bản Bản tin công đoàn, từ 2008 nâng lên Tạp chí Công đoàn và được Bộ Thông tin-Truyền thông tiếp tục gia hạn hoạt động theo văn bản số 19/GP-BTTTT ngày 10/01/2014 có hiệu lực 10 năm (2014 -2024); hàng năm Tạp chí xuất bản mỗi tháng một kỳ khoảng 2.000 bản, Ban biên tập được hình thành, kiện toàn và củng cố nâng cao năng lực, tác nghiệp, nghiệp vụ báo chí, có 4 cán bộ, phóng viên chuyên trách và hai cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc kiêm nhiệm (từ 2012 đến nay có một kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Bộ Thông tin truyền thông thống nhất bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Công đoàn). Những năm qua cùng với xu thế suy giảm chung của báo in, Tạp chí đã và đang đối mặt với những thử thách cam go, khó khăn nhiều mặt, có lúc phải cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển, giữ vững số lượng in phát hành, nguồn huy động từ quảng cáo và hỗ trợ của Công đoàn tỉnh ngày càng giảm, một số cơ quan, đơn vị cắt giảm số lượng mua, do đó vấn đề Tạp chí tự cân đối thu - chi là việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng so với tạp chí các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đang là điều mơ ước (được biết trong hệ thống tổ chức công đoàn ngành và địa phương đã giải thể chỉ còn Tạp chí  Công đoàn Bình Định và Tạp chí Lao động và công đoàn  thuộc Tổng Liên đoàn, nguyên nhân do kinh phí không thể trang trải và nhân lực). Đổi mới nội dung Tạp chí Tạp chí xác định đối tượng phục vụ là cán bộ công đoàn các cấp, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn, với hơn 105.000 người (có 85.000 đoàn viên công đoàn), cơ cấu đủ mọi thành thần, nghề nghiệp đa dạng, trình độ khác nhau cho nên cơ cấu nội dung bài viết dễ hiểu, dễ thực hiện; đổi mới các chuyên mục theo hướng tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chế độ, chính sách, giải đáp chính sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, thông qua các  mô hình hay, việc làm tốt có hiệu quả thiết thực, kinh nghiệm quý giá; đổi mới các nội dung theo hướng chuyên sâu, chuyên trang  phản ánh toàn diện, cụ thể hoạt động của từng công đoàn huyện, ngành; gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, thi đua yêu nước, giải pháp khắc phục khó khăn của các địa phương vượt qua thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; nội dung về  nét đẹp, bản sắc văn hóa, đất nước con người Bình Định, những món ăn ẩm thực; những nội dung cách thức trình bày, in ấn nâng cao và có tính thuyết phục bạn đọc, thực sự là món ăn tinh thần; qua hoạt động ngày càng gây dựng uy tín và lòng tin của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động thuyết phục khuyến khích thu hút thêm nhiều cộng tác viên chuyên và không chuyên cộng tác viết nhiều tin, bài phản ánh kịp thời ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nói lên tiếng nói của người lao động, vừa mang tính phổ cập, phong phú, làm hài lòng người đọc; Với những thành tích đạt được Tạp chí Công đoàn Bình Định được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc các năm: 2011, 2015; cờ Thi đua xuất sắc toàn diện giai đoạn 2008 - 2013 và UNND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2016. Hoạt động tài chính, kinh tế có hiệu quả Từ bản tin công đoàn kinh phí chi từ ngân sách công , hoạt động của Tạp chí trở nên thụ động, cơ chế không được phép huy động quảng cáo, in phát hành  theo địa chỉ theo cơ chế bao cấp, có  nhiều ràng buộc, sản phẩm đưa ra thị trường  do cơ chế không được bán, làm cho kinh phí Tạp chí trở nên eo hẹp, phụ thuộc, khó khăn; từ khi nâng lên Tạp chí năm 2008 đến nay cơ chế mới được cởi trói, Tạp chí bung ra được quyền ký hợp đồng quảng cáo, bán theo giá thị trường (được duyệt), thường thấp so với tổng chí phí làm ra sản phẩm. Vượt qua những rào cản, Tạp chí từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động, sáng tạo để đảm bảo nguồn lực, tăng thu trang trải cho hoạt động chi in ấn phát hành, chi lương, chế độ chính sách cho 4 cán bộ phóng viên chuyên trách, 2 cán bộ bán chuyên trách. Trước tình hình vận động quảng cáo thiếu hụt do nhiều doanh nghiệp cắt giảm chi phí, Tạp chí chuyển sang hợp đồng tuyên truyền hàng tháng, hàng năm cho các đơn vị có nhu cầu, mở chuyên trang cho các  công đoàn huyện, ngành; tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nâng giá bán theo từng giai đoạn từ 13.000 đồng/tập (2008), nâng lên 18.000 đồng/tập (2012), lên 23.000 đồng/tập (2015 – nay), nhờ đó giải quyết được bài toán thu ổn định, ngoài ra còn phải làm nghĩa vụ nộp thuế khoảng 60 -70 triệu đồng/ năm, đảm bảo chi hoạt động hàng năm có kết dư, trích lập quỹ phúc lợi Tạp chí. Chỉ tính tiền thu 5 năm (2012-2016) là 4 tỷ 856 triệu đồng, trong đó thực hiện hợp đồng quảng cáo và tuyên truyền tổng số tiền: 3 tỷ 136 triệu đồng; chênh lệch thu - chi (lãi) 288 triệu đồng; hướng tới hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước và TLĐ đến năm 2020 Tạp chí tự chủ về kinh phí hoạt động....


   Điểm sáng phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo” trong CNVCLĐ 5 năm (2012 - 2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn (2012 - 2017). Trong 5 năm 2012 -2017, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, Lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 3.520 người làm công tác nghiên cứu khoa học; có khoảng 21 tiến sĩ, 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, 686 thạc sĩ, 145 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên có khoản 21.602 người. Đây là nguồn nhân lực quý giá góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Kết quả từ năm 2012 đến nay, đã có 15.620 lượt công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp được công nhận phục vụ sản xuất và đời sống, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392 sáng kiến, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước: 84 đề tài; Xây dựng đảng: 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược: 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục: 75 đề tài và lĩnh vực khác: 121 đề tài. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã có 205 đề tài được đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX,X; 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Có 193 đề tài đăng ký thực hiện, Hội đồng LĐST của tỉnh đã xét chọn 151 đề tài (trong số  193 đề tài đăng ký) đề nghị TLĐ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả [1], trong đó có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Điển hình như: Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Phạm Văn Phú- Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã được tặng 5 bằng LĐST; Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn -Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nguyễn Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bác sĩ Phan Nam Hùng - Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định được 03 bằng LĐST; Giáo viên Cao Anh Phổ - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn, Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công nhân tiện bậc 7/7- Phạm Văn Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước được tặng 02 bằng LĐST…         Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây: Một, Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong  CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ được chú trọng, hiệu quả. Việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phong trào thi đua LĐST trong các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn, củng cố kịp thời Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các cấp  ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Để tạo động lực, khuyến khích phong trào “Lao động sáng tạo”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo với số tiền bằng 2 lần lương cơ sở ( hiện nay là 2,6 triệu đồng), đối với những đề tài Tổng Liên đoàn xét chưa đạt thì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐST trong tỉnh. Hai, Đã coi trọng công tác vận động trong CNVCLĐ tham gia các  hoạt động khoa học, công nghệ và phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và công tác, nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, hội thảo khoa học, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng kiến, sáng tạo, xây dựng quỹ khuyến khích tài năng trẻ, thường xuyên khuyến khích người lao động trực tiếp sản xuất có giải pháp sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo, làm tiền đề, điều kiện để Công đoàn tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn vinh danh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh 5 năm /lần (Qua 2 lần TLĐ tổ chức vinh danh, tỉnh  Bình Định có 7 công nhân trực tiếp sản xuất được trao tặng  Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh). Ba, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia với các ngành chức năng, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2013 - 2014), lần thứ IX (2014- 2015) và lần thứ X (2016-2017) có 205 giải pháp dự thi. Cùng với hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm đã được chuyển giao áp dụng trong sản xuất và đời sống, hoạt động  khoa học công nghệ và phong trào lao động sáng tạo còn tạo được môi trường tốt để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác và lao động, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, công hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ tỉnh nhà. Bốn,  Có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của nhiều ngành, đoàn thể, nhất là Sở Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh. Có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học, kỹ thuật các cấp, có nội dung, kế hoạch hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Năm, Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách thu hút và khuyến khích đối với các nguồn nhân lực có trình độ cao cho 875 đối tượng tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương được thụ hưởng với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng.   [1] Trong 104 lượt đề tài có 39 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược; 31 tài thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, 11 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 08 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, 09 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; 06 đề tài quản lý. Riêng năm 2017 đã 18/29 đề tài đã được Hội đồng cấp tỉnh đã xét duyệt và đang đề nghị tặng bằng và huy hiệu LĐST.    ...


   Thực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    1. Những kết quả bước đầu Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” (gọi tắt là Kết luận 80) và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 07/11/2011của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.  Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp, đặc biệt tập trung chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan tập trung khảo sát nắm tình hình hoạt động các doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Toàn tỉnh có 69.387 lao động và 529 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 34 doanh nghiệp, đây là đối tượng mà công đoàn hướng tới. Đồng thời, đã có 15/15 công đoàn huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và trên 80% số công đoàn cơ sở có văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc thù từng  đơn vị, chú trọng đối tượng lao động khu vực  kinh tế ngoài nhà nước. Xây dựng tổ chức công đoàn và chú trọng phát triển đoàn viên là cơ sở xã hội góp phần xây dựng Đảng. Do đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐCS trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một lĩnh vực khó khăn, phức tạp, tỷ lệ đạt còn thấp là mối quan tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là Công đoàn khu kinh tế. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện “Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ” với nhiều giải pháp thiết thực như: đã tổ chức đăng ký, giao chỉ tiêu phấn đấu hàng năm về công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; tiến hành khảo sát các doanh nghiệp và thực hiện vận động trực tiếp việc thành lập tổ chức công đoàn; ban hành và thực hiện quy định về tiêu chuẩn, bảng chấm điểm, xếp loại đối với các cấp công đoàn; kịp thời sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở phù hợp với từng loại hình. Kết quả, từ năm 2011 đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có tổng số 60.248 lao động trong các doanh nghiệp đã có CĐCS, trong đó: 40.843 lao động là đoàn viên công đoàn đạt tỷ lệ 67,79%%, có 371/529 doanh nghiệp đã thành lập CĐCS đạt tỷ lệ 70,13%. Riêng các khu công nghiệp có 138 doanh nghiệp với 12.665 lao động, trong đó có 6.001 là đoàn viên công đoàn đạt tỷ lệ 47,38% và có 90 doanh nghiệp có CĐCS đạt tỷ lệ 65,2%, số doanh nghiệp có 30 lao động trở lên  ngày càng thu hẹp dần, còn chưa tới 4%. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc bình quân hàng năm đạt trên 70%. Kết quả công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, công tác củng cố tổ chức, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, 5 năm qua đã giới thiệu 10.588 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp và đã có 7.021 đoàn viên được kết nạp vào Đảng (Năm 2011: Đã giới thiệu 2.020 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.105 đảng viên. Năm 2012: Đã giới thiệu 2.415 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.838 đảng viên.Năm 2013: Đã giới thiệu 2.200 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.551 đảng viên.Năm 2014: Đã giới thiệu 2.152 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.359 đảng viên.Năm 2015: Đã giới thiệu 1.801 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.168 đảng viên). Trong 5 năm, đã cử 627 lượt cán bộ công đoàn thuộc các doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, cho nên trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: - Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 80 chưa được thường xuyên, liên tục, thiếu kiểm tra đôn đốc, đánh giá, nhân điển hình, đề ra giải pháp thực hiện hiệu qủa hơn. - Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng cấp chưa thật sự phát huy, phối hợp chưa chặt chẽ. - Tỷ lệ phát triển tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, công nhân được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng còn thấp so với số lượng doanh nghiệp, CNLĐ. - Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngoài nhà nước nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 2. Bài học  kinh nghiệm - Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo: Nơi nào cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, coi trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thì nơi đó vai trò hoạt động công đoàn cơ sở được phát huy. - Về công tác tổ chức và cán bộ: Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ CĐCS phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động công đoàn; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động của tổ đối thoại, tổ thương lượng, để thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. - Về nội dung và phương thức hoạt động: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS thiết thực, phù hợp, sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và luật công đoàn đến CNVCLĐ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhất là người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức và hành vi, thể hiện được vai trò quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động CĐCS - Về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh: Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; kịp thời ban hành và bổ sung sửa đổi quy định về bảng điểm đánh giá xếp loại CĐCS thật cụ thể, sát với điều kiện, đặc thù các loại hình CĐCS, tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động CĐCS hằng năm qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.  3. Giải pháp thời gian tới Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo nội dung Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Kết luận 80 trong tình hình mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hài là,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, công đoàn cấp trên, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc thực hiện Kết luận 80.  Bà là, tiếp tục điều tra, khảo sát tình hình tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn chưa có tổ chức công đoàn có số lượng lao động từ 10 người trở lên để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động và sử dụng lao động của doanh nghiệp…để có phương pháp tiếp cận, thuyết phục, vận động đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh trong doanh nghiệp. Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp (giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp). Sáu là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước....   Một số kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013

    Trong những tháng đầu năm 2013 Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được các kết quả sau. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Năm 2013 là năm đầu tiên các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định và nghị quyết đại hội cấp mình. Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn tỉnh chủ yếu tập trung vào kiểm tra cấp cơ sở thực hiện triển khai Nghị quyết Công đoàn và việc phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2013 ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện được 128 cuộc kiểm tra, trong đó có 58 cuộc kiểm tra ở cùng cấp và 70 cuộc kiểm tra cấp dưới. Qua kiểm tra cho thấy; về cơ bản ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã phát huy vai trò, chức năng của công đoàn, hoạt động có bước chuyển biến mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia tích cực với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tổng Liên đoàn đến với công nhân, viên chức và người lao động. Chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện để giúp đỡ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 28 cuộc kiểm tra đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cùng cấp và 20 cuộc đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cấp dưới. Những vi phạm phổ biến tập trung ở việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; sổ sách, tài liệu quản lý chưa khoa học. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị biện pháp khắc phục, sửa chữa trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Thực hiện Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành được 170 cuộc, trong đó đồng cấp 116 cuộc và 54 cuộc kiểm tra cấp dưới. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiểm tra 14 cuộc đối với công đoàn cấp trên cơ sở cho thấy công đoàn các cấp đã tập trung kinh phí tổ chức các phong trào có hiệu quả; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, thực hiện các khoản chi đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Công tác quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, sử dụng ngân sách công đoàn ngày càng hiệu quả. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; lựa chọn nội dung, phương pháp kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự quy định. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra của nhiệm kỳ mới và biên soạn bài giảng công tác kiểm tra giúp cho công đoàn các cấp có tài liệu phục vụ tập huấn ở cấp mình. Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp đã tập huấn nghiệp vụ cho 563 cán bộ ủy ban kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều kiến nghị đề xuất với ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp và cấp trên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động, quản lý, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ công đoàn ở các cấp. Đồng thời ban chấp hành công đoàn các cấp phải tăng cường quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo hoạt động ủy ban kiểm tra cùng cấp và cấp dưới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và cả năm để chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về chấp hành Điều lệ công đoàn; kiểm tra về quản lý tài chính – tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện công tác thông tin, báo cáo. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013 – 2018.                                                                                  Nguyễn Mạnh Hùng                                                                              Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ...


   Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Phát huy vai trò nữ CNVCLĐ Bình Định trong hình hình mới

     Hiện nay, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm hơn 50% tổng số CNCLĐ của tỉnh, các chị đều có mặt trên các mặt trận lãnh đạo, quản lý, khoa học, sản xuất; vừa chịu thương, chịu khó, vừa giỏi việc nước, đảm  việc nhà. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan nhiều chị em có những khó khăn như: quá trình khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam kéo dài; một số doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, thu hẹp quy mô sản xuất; lực lượng lao động nữ là đối tượng yếu thế, dễ mất việc làm; các quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tiềm ẩn trong ý thức của một bộ phận người sử dụng lao động khi  tiếp nhận, phân công và phân phối thu nhập. CNVCLĐ Bình Định hăng say lao động, sản xuất (Ảnh chụp tại Công ty cổ phần May Bình Định) Trong những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Việc triển khai Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định quan tâm và cụ thể hóa: Ban hành Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 02/6/2016 về Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Công tác tuyên tuyền vận động chị em tham gia các đợt sinh hoạt chính  trị, thành lập các câu lạc bộ nữ CNVCLÐ, đổi mới nội dung và hình thức sinh  hoạt nữ công và công tác vận động nữ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, các cấp công đoàn đã tổ chức 12 chương trình gameshow, 135 cuộc tập huấn, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật, về bình đẳng giới… thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động nữ CNVCLÐ được nghe giới thiệu về pháp luật lao động, Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, văn hoá ứng xử... Từ những hoạt động cụ thể đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình và tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình trong CNVCLĐ, phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp và chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 - năm 2015 Từ việc nâng cao nhận thức chính trị, nhiều chị vượt qua  mọi khó khăn trong cuộc sống và công tác; tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường được phát huy, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh và Công đoàn phát động, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tham gia các hội thi chọn “Bàn tay vàng”, “Công nhân đạt tay nghề giỏi trong sản xuất”, “Hộ lý hộ sinh giỏi trong ngành y tế”, giáo viên dạy giỏi các cấp trong ngành giáo dục; đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghê mới, nâng cao năng lực quản lý, cải tiến thủ tục hành chính, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, công tác,  thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà và gia đình CNVCLĐ thành đạt.  Kết  quả đã xuất hiện nhiều tập thể nữ và cá nhân tiêu biểu, được tuyên dương khen thưởng, nhiều chị được Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh tăng bằng khen nhân hoạt động “Tháng công nhân” hàng năm, những hành động của đó đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ. Biểu dương nữ CNVCLĐ tiểu biểu phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong CNVCLĐ huyện Tuy Phước Nhiều chị được rèn luyện, thử thách và trưởng thành giữ các trọng trách của  các cơ quan Đảng và Nhà nước, đoàn thể. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020: Cấp ủy cơ sở 508 nữ/2300 đồng chí (tỷ lệ 22,09%), cấp huyện 60 nữ/549 đồng chí (tỷ lệ 10,93%), cấp tỉnh 03 nữ/55 đồng chí (tỷ lệ 5,45%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 so với nhiệm kỳ trước tăng đáng kể: Cấp xã, phường 938 nữ/4203 đại biểu (tỷ lệ 22,3%) tăng so với nhiệm kỳ trước 13,3%; cấp huyện, thị xã, TP: 76 nữ/394 đại biểu (tỷ lệ 19,3%) tăng so với nhiệm kỳ trước 1,7%; cấp tỉnh 12/60 đại biểu (tỷ lệ 20%) tăng so với nhiệm kỳ trước 5%. Năm 2016, là năm tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác cán bộ nữ trong CNVCLĐ được các cấp Hội quan tâm, có 10/11 huyện, thị xã, thành phố có cán bộ nữ công công đoàn cấp huyện được cơ cấu tham gia vào Ban Chấp hành Hội LHPN cùng cấp (có 06 đồng chí là UV Ban Thường vụ); 01 đồng chí cán bộ LĐLĐ tỉnh cơ cấu tham gia vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh. Phải thừa nhận rằng bên cạnh những giá trị văn minh “ nam nữ bình quyền”, những cống hiến của chị em đạt được rất đỗi tự hào. Song vai trò của chị  em ở một số nơi chưa được nhận thức đúng mức, chưa thật sự trân trọng và phát huy, việc nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân lao động còn hạn chế, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp....
 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

 • Công tác công đoàn

 • Lĩnh vực khác   Cần quan tâm giải quyết những yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp và người lao động

    Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 11/4/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017. Đoàn thực hiện kiểm tra tại 43/50 doanh nghiệp (trong đó có 18 doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 25 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 29 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ 67,44%). Với góc độ công đoàn là thành viên của đoàn kiểm tra và qua báo cáo kết quả kiểm tra, những nội dung cần được phát huy và các vấn đề liên quan đến người lao động cần đề xuất với các ngành hữu quan giải quyết để  thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và  lợi ích của người lao động, góp phần thực hiện Chỉ thị 22 CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua kiểm tra, khảo sát tại 43 doanh nghiệp, thì có 100% doanh nghiệp phổ biến cho người lao động về các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”, 27% doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, 60,46% bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, 60,4% thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; trong tổng  số 43 doanh nghiệp kiểm tra có 40 doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH,BHYT, BHTN bắt buộc: Tỷ lệ người lao động tham gia từ 30-40%(11 DN), 40-50% (12 DN), 50-60%(5 DN), từ 60% trở lên (12 DN), số tiền chậm đóng BHXH tổng số tiền 12,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra liên ngành đã đưa ra 350 kiến nghị: Về an toàn lao động có 145 kiến nghị; công tác vệ sinh lao động 120 kiến nghị; BHXH có 85 kiến nghị được các doanh nghiệp tiếp thu, điều chỉnh, sửa chữa. Điều đáng ghi nhận là sau kiểm tra 3 tháng (21/4-27/7/2017) số doanh nghiệp cam kết khắc phục nợ đọng BHXH đã nộp cho cơ quan BHXH số tiền 9,3 tỷ đồng đạt 73,6%. Những kiến nghị  liên quan đến doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm giải quyết hiện nay - Liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đưa tiêu chí thực hiện thi hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ trong hồ sơ dự thầu các công trình sử dụng ngân sách nhà nước; công tác vệ sinh lao động nhiều doanh nghiệp còn chây ì, chưa chấp hành còn 33 DN chiếm 76,74%, chưa trả nợ đọng BHXH còn 16 DN chiếm 37,2% số tiền 3,3 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng số nợ. Có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với 3 DN chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; trong số đóng BHXH chủ yếu là nhân viên văn phòng, người lao động trực tiếp chưa được tham gia BHXH. Chủ sử dụng lao động còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật lao động của người lao động, không nhận thức được mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trước mắt và lâu dài đóng BHXH  nên có tình trạng quy đổi thành tiền vào tiền lương hàng tháng cho người lao động. - Vấn đề thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nhiệp khu vực ngoài nhà nước: Trong số 43 DN có 14 DN chưa có tổ chức công đoàn, có DN thành lập 5 năm nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn (thuộc Ban Quản lý khu kinh kinh tế và Công đoàn Khu kinh tế quản  lý). Công đoàn cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức công đoàn và tư vấn việc thực hiện chính sách pháp luật lao động cho người lao động, kiến nghị xử lí thích đáng những đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (7 tháng đầu năm cả tỉnh xảy ra 7 vụ, chết 7 người, trong đó có 4 người bị tai nạn lao động, 3 người tai nạn giao thông)    -Về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh  lao động: Nhu cầu  huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  ở các doanh nghiệp  còn rất lớn có đến 60,46%, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào có đủ điều kiện để huấn luyện cấp thẻ cho ATVSV, các chế độ trả thù lao cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở DN chưa  được thực hiện. Công tác tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và tự kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa thường xuyên, kịp thời, công tác thanh tra chuyên đề xử lí vi phạm pháp luật ATVSLĐ chưa nghiêm dẫn đến người sử dụng lao động né tránh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. -  Nhiều doanh nghiệp nguồn nhân lực thiếu ổn định: Tình trạng nhảy việc, bỏ việc còn nhiều, khiến cho công tác đào tạo nghề ở một số doanh nghiệp rất lớn nhưng không được phân bổ kinh phí hỗ trợ; còn có nguyên nhân khác là người lao động chưa thật sự an cư lạc nghiệp, chưa thật sự gắn bó với doanh nghiệp vì thiếu các các điều kiện như: khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, chỗ ở, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo tại các khu, cụm công nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động đang là nỗi lo, nhu cầu bức xúc của người lao động. - Quyền và lợi ích của người lao động: Qua thực tế khảo sát tại 43 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chưa thực hiện pháp luật lao động đầy đủ còn khá phổ biến ( số liệu nêu trên) làm cho việc thực thi pháp luật ở doanh nghiệp bị xem nhẹ, còn buông lỏng, thậm chí nhiều nơi không chấp hành, còn thách thức, đề nghị chính quyền các ngành chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ, xử lí vi phạm để lập lại kỉ cương, phép nước....


   Cần quan tâm giải quyết những yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp và người lao động

    Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 11/4/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017. Đoàn thực hiện kiểm tra tại 43/50 doanh nghiệp (trong đó có 18 doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 25 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 29 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ 67,44%). Với góc độ công đoàn là thành viên của đoàn kiểm tra và qua báo cáo kết quả kiểm tra, những nội dung cần được phát huy và các vấn đề liên quan đến người lao động cần đề xuất với các ngành hữu quan giải quyết để  thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và  lợi ích của người lao động, góp phần thực hiện Chỉ thị 22 CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua kiểm tra, khảo sát tại 43 doanh nghiệp, thì có 100% doanh nghiệp phổ biến cho người lao động về các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”, 27% doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, 60,46% bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, 60,4% thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; trong tổng  số 43 doanh nghiệp kiểm tra có 40 doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH,BHYT, BHTN bắt buộc: Tỷ lệ người lao động tham gia từ 30-40%(11 DN), 40-50% (12 DN), 50-60%(5 DN), từ 60% trở lên (12 DN), số tiền chậm đóng BHXH tổng số tiền 12,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra liên ngành đã đưa ra 350 kiến nghị: Về an toàn lao động có 145 kiến nghị; công tác vệ sinh lao động 120 kiến nghị; BHXH có 85 kiến nghị được các doanh nghiệp tiếp thu, điều chỉnh, sửa chữa. Điều đáng ghi nhận là sau kiểm tra 3 tháng (21/4-27/7/2017) số doanh nghiệp cam kết khắc phục nợ đọng BHXH đã nộp cho cơ quan BHXH số tiền 9,3 tỷ đồng đạt 73,6%. Những kiến nghị  liên quan đến doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm giải quyết hiện nay - Liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đưa tiêu chí thực hiện thi hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ trong hồ sơ dự thầu các công trình sử dụng ngân sách nhà nước; công tác vệ sinh lao động nhiều doanh nghiệp còn chây ì, chưa chấp hành còn 33 DN chiếm 76,74%, chưa trả nợ đọng BHXH còn 16 DN chiếm 37,2% số tiền 3,3 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng số nợ. Có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với 3 DN chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; trong số đóng BHXH chủ yếu là nhân viên văn phòng, người lao động trực tiếp chưa được tham gia BHXH. Chủ sử dụng lao động còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật lao động của người lao động, không nhận thức được mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trước mắt và lâu dài đóng BHXH  nên có tình trạng quy đổi thành tiền vào tiền lương hàng tháng cho người lao động. - Vấn đề thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nhiệp khu vực ngoài nhà nước: Trong số 43 DN có 14 DN chưa có tổ chức công đoàn, có DN thành lập 5 năm nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn (thuộc Ban Quản lý khu kinh kinh tế và Công đoàn Khu kinh tế quản  lý). Công đoàn cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức công đoàn và tư vấn việc thực hiện chính sách pháp luật lao động cho người lao động, kiến nghị xử lí thích đáng những đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (7 tháng đầu năm cả tỉnh xảy ra 7 vụ, chết 7 người, trong đó có 4 người bị tai nạn lao động, 3 người tai nạn giao thông)    -Về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh  lao động: Nhu cầu  huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  ở các doanh nghiệp  còn rất lớn có đến 60,46%, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào có đủ điều kiện để huấn luyện cấp thẻ cho ATVSV, các chế độ trả thù lao cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở DN chưa  được thực hiện. Công tác tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và tự kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa thường xuyên, kịp thời, công tác thanh tra chuyên đề xử lí vi phạm pháp luật ATVSLĐ chưa nghiêm dẫn đến người sử dụng lao động né tránh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. -  Nhiều doanh nghiệp nguồn nhân lực thiếu ổn định: Tình trạng nhảy việc, bỏ việc còn nhiều, khiến cho công tác đào tạo nghề ở một số doanh nghiệp rất lớn nhưng không được phân bổ kinh phí hỗ trợ; còn có nguyên nhân khác là người lao động chưa thật sự an cư lạc nghiệp, chưa thật sự gắn bó với doanh nghiệp vì thiếu các các điều kiện như: khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, chỗ ở, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo tại các khu, cụm công nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động đang là nỗi lo, nhu cầu bức xúc của người lao động. - Quyền và lợi ích của người lao động: Qua thực tế khảo sát tại 43 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chưa thực hiện pháp luật lao động đầy đủ còn khá phổ biến ( số liệu nêu trên) làm cho việc thực thi pháp luật ở doanh nghiệp bị xem nhẹ, còn buông lỏng, thậm chí nhiều nơi không chấp hành, còn thách thức, đề nghị chính quyền các ngành chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ, xử lí vi phạm để lập lại kỉ cương, phép nước....


   Tấm gương công nhân lao động tiêu biểu

    Những năm qua, phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ sôi nổi hưởng ứng mang lại hiệu quả cao trong công tác, sản xuất, kinh doanh. Phong trào đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của mỗi tập thể, cá nhân. Không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, ý tưởng mới, ở mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề ngày càng xuất hiện những tấm gương điển hình tiêu biểu, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.  Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, bằng nhiệt huyết và lòng đam mê nghề nghiệp, công nhân Võ Minh Thành - Đội phó Đội Dịch vụ vận tải và Sửa chữa ô tô, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các đề tài, ý tưởng, sáng kiến mới, áp dụng thành công và đem lại hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Gần 20 năm gắn bó với doanh nghiệp, từ công nhân Tổ sữa chữa, anh Thành luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, và hiện là Đội phó Đội Dịch vụ vận tải và Sửa chữa ô tô, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được công ty phân công là kiểm tra, sửa chữa xe máy, thiết bị; đóng mới và sửa chữa xe cải tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường, sữa chữa xe máy thiết bị phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công ty. Hàng năm, sửa chữa bình quân trên 200 lượt xe máy, thiết bị, xe cải tiến, góp phần thực hiện tiết kiệm chi phí cho Công ty về nhân công, thời gian sửa chữa và chi phí sửa chữa. Là tổ trưởng, anh Thành luôn chịu khó tự học hỏi rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề và động viên, sát cánh cùng với anh em công nhân trong bộ phận để tạo nên những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực Đội phụ trách, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần đảm bảo hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp. Bản thân anh đã phấn đấu đạt tay nghề bậc 7/7. Bà Phạm Thị Hồng – Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn cho biết: “Anh Thành rất nhiệt tình và năng nổ trong công việc, không ngừng thi đua sản xuất giỏi và sáng tạo trong lao động để thực hiện tiết kiệm chi phí cho Công ty, thường xuyên áp dụng công nghệ khoa học, kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào công việc được giao”. Trong thời gian qua, anh Thành đã có rát nhiều sáng kiến tiêu biểu như: sáng kiến “Đóng mới thùng xe cải tiến bằng nhựa Composit” hạn chế được việc nước rỉ rác ăn mòn, chất liệu nhựa Composit có thể tăng thời gian sử dụng thùng xe 24 tháng, giảm được lượng xe cải tiến hỏng đưa về gara ô tô sửa chữa và tiết kiệm được chi phí sửa chữa; sáng kiến “Khắc phục chi tiết chổi dài và chổi tròn bằng sợi thép cho xe 77C-08304 loại xe hút bụi”, tận dụng lại cốt chổi có phần chổi giữa bằng nhữa đã bị hỏng, sử dụng cáp sắt gia công chổi giữa để thay thế chổi giữa bằng nhựa nhằm tăng thời gian sử dụng chổi, chi phí để gia công chổi giữa bằng cáp sắt chỉ bằng 7,3% so với mua mới chổi nhựa... Ngoài ra, anh còn trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của anh, đã có nhiều thợ trẻ trưởng thành, đảm đương tốt công việc được giao. Anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được các cấp biểu dương khen thưởng, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.    “Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, phát huy sáng kiến, tiết kiệm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” do CĐCS Công ty phát động, tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các sáng kiến mới nhằm áp dụng thành công và đem lại hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao”, anh Võ Minh Thành bộc bạch. Tin tưởng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn ngày càng phát triển. Anh Võ Minh Thành (người mặc áo trắng, đứng giữa) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...
 • Hình ảnh hoạt động

 • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005