Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tổ chức Nhìn lại 9 tháng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”Nhìn lại 9 tháng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”

Email In

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thực hiện chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến kết nhiệm kỳ cả nước có 10 triệu đoàn viên đến năm 2018 (số hiện tại + số tăng thêm - số giảm = 10 triệu đoàn viên),  Đại hội XII công đoàn tỉnh Đình Định đề ra chỉ tiêu cả nhiệm kỳ  phát triển 20.000 đoàn viên ( TLĐ giao 42.241 đoàn viên). Riêng năm 2016, năm phát triển đoàn viên, Công đoàn tỉnh sẽ phát triển 5.500 đoàn viên, Tổng Liên đoàn giao 3.000 đoàn viên. Nhìn vào chỉ tiêu tưởng chừng như dễ dàng nhưng khó trăm bề, nhưng với sự quyết tâm cao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao tỉnh phải bằng mọi giá phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đó là nỗi băn khoăn lo lắng và kỳ vọng của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa, nhiệm “Năm phát triển đoàn viên”, nếu không hoàn thành chỉ tiêu trên giao thì đồng nghĩa với việc chưa hoàn thành nhiệm vụ quan rọng nhất của năm 2016, còn ảnh hưởng đến công tác thi đua khen thưởng của từng tập thể và cá nhân có trách nhiệm đến công tác phát triển đoàn viên.

Trước hết phải xem xét thực trạng tình hình đối tượng người lao động mà công đoàn hướng tới phát triển, khó mà xác định được con số chính xác, vì một số người sử dụng lao động tìm cách né tránh, chưa có sự hợp tác, công nhân lao động có nhiều biến động, do tay nghề thấp việc làm thiếu ổn định, doanh nghiệp vừa và nhỏ là chủ yếu, lại đang trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, sắp xếp lại lao động, còn nguồn đủ điều kiện phát triển đoàn viên doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên theo khảo sát năm  đầu năm 2016 chỉ có 1.518 người, đã phát triển đoàn viên 1.425 người, còn 85 đoàn viên (gần 6%) chưa vào công đoàn; các đơn vị hành chính sự nghiệp đang trong quá trình thực hiện tinh giảm  biên chế 10% đến năm 2020 theo tinh thần Nghị định 108/CP. Tạm tính toàn tỉnh tỉnh đến đầu nằm 2016 có 108.392 CNVCLĐ (khu vực ngoài nhà nước là 66.620 CNVCLĐ). Tính đến 31/8/2016, thành lập mới 24 CĐCS, phát triển 3.241 đoàn viên ( số đoàn viên giảm là 1.102 đoàn viên) nên tổng số tăng thực tế là 2.139 đoàn viên, đạt 38,9% theo kế hoạch của tỉnh đề ra (5.500 đoàn viên) và 71,3% theo kế hoạch của TLĐ (3.000 đoàn viên). Nhìn chung tỷ lệ đạt còn rất thấp, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là: Công tác điều tra nắm bắt tình hình lao động còn yếu chưa chính xác, có độ vênh số liệu giữa các ngành liên quan đến quan hệ lao động; công tác chỉ đạo thiếu tập trung, lãnh đạo phân công phụ trách có biến động; cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thiếu và yếu; công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bấc cập, lỏng lẻo, giao khoáng cho cơ sở, quản lý chưa có hệ thống, thiếu chặc chẽ; công tác chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp  thực hiện  chưa động bộ, một số nơi chưa coi trọng công tác phát triển đoàn viên. 


Trao Quyết định thành lập CĐCS Công ty CP Thành Ngân - huyện Tây Sơn

 Từ nay đến hết năm 2016, các cấp công đoàn cần thực hiện đồng bộ cac giải pháp sau đây:

- Mở đợt cao điểm từ nay đến hết năm 2016, các tổ giúp việc tập trung bám sát địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành các bước tăng cường vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã giao.

- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố cần báo cáo kịp thời với cấp ủy, ủy ban nhân dân, các cơ quan có liên quan ở địa phương về việc thành lập tổ chức công đoàn ngoài Công đoàn Việt Nam để không cho phép thành lập tổ chức công đoàn khác vì chưa có quy định của pháp luật và Hiệp định TPP chưa có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường trách nhiệm và cải tiến phương pháp công tác của Ban vận động phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh theo hướng sâu sát cơ sở, hỗ trợ cấp  huyện, thị xã, thành phố; đối tượng chủ yếu để  vận động phát triển là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đồng thời tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập tổ chức công đoàn.

- Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, cập nhật kịp thời tình hình biến động, đi, đến của đoàn viên; làm tốt công tác cấp phát thẻ đoàn viên công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn thiết thực, hiệu quả.

- Gắn việc vận động, phát triển đoàn viên với việc lồng ghép các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các hoạt động VH-VN-TD-TT, hoạt động giáo dục truyền thống, quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động.

- Ban Tổ chức phối hợp với Ban Tài chính tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ưu tiên kinh phí cho công tác này, xây dựng dự trù kinh phí, hướng dẫn, có giải pháp cụ thể cho công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS thực hiện chi và quyết toán kinh phí đào tạo cán bộ, tập huấn kỷ năng, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo quy định của tổ chức công đoàn.

- Các tổ giúp việc có kế hoạch cụ thể phối hợp với  Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố nơi tổ phụ trách để chỉ  đạo việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với việc xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2016.