Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2017Phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2017

Email In

PHÁT ĐỘNG  THI ĐUA TRONG CNVCLĐ NĂM 2017
( Ngày 28/12/2016 Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 13 ( khóa XII)
Thường trực Công đoàn tỉnh  phát động thi đua năm 2017)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, sang  năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2016-2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; là năm Công đoàn tỉnh và tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn cả nước thực hiện chủ đề thi đua “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

 Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tổ chức phát động các phong trào thi đua thiêt thực trong các cấp công đoàn  ngay từ những ngày đầu năm 2017 với chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải cụ thể, sát thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, ngành, địa phương gắn với triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-20120 và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”, do Thủ tương Chính phủ phát động; gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động. Thông qua phong trào thi đua chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, công nhân, viên chức,  lao động có thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, công tác  tiêu biểu.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong rào thi đua trong CNVCLĐ năm 2017

 Đối với khối sản xuất kinh doanh: tập trung tổ chức các phong trào thi đua  thiết thực, hiệu quả “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong công nhân lao động”…;vận động đoàn viên, CNLĐ thi đua lao động sản xuất, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chia sẻ và khắc phục những khó khăn, đồng hành cùng đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 Đối với khối hành chính sự nghiệp: Tiếp tục đẩy mạnh phong trao cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả; tham gia giám sát và phản biện những yếu kém trong công tác quản lý hành chính  phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng: người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, khen thưởng các tập thể và cá nhân có tành tích xuất sắc trong các phong  trào thi đua, góp phần thực hiện Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 ( khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bệnh chạy theo thành tích.

-Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Gắn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với việc thực hiện các biện pháp chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng tập thể và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ qua đó thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, trực tiếp là tổ chức tốt “Tết sum vầy” năm 2017 do Tổng Liên đoàn phát động.

- Tỉnh ta vừa trải qua những cơn lũ lụt lớn lịch sử để lại những hậu quả nặng nề thiệt hại về người và tài sản. Do đó, Công đoàn hơn lúc nào hết, phát huy vai trò của mình phối hợp  với chính quyền, các ngành, đoàn  thể  cùng cấp có biện pháp giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu  hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và  các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về  thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; chuẩn bị đẩy đủ các nội dung và tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo chất lượng về nội dung, tiến độ đề ra; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội của Công đoàn nhằm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của công đoàn; tăng cường tập huấn, bồi dương nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác thi đua các cấp. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý thi đua- khen thưởng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, thành tích khen thưởng.

 Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn, toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2017.