Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáo Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016)Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016)

Email In

Hơn 30 năm qua,  thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta  khởi xướng và lãnh đạo, bắt đầu từ Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (12- 1986), với tinh thần đổi mới “ Nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, nói rõ sự thật”,  nhất là từ khi tái lập tỉnh Bình Định (1989 -2016),  trong tiến trình đổi mới chung của đất nước, Công đoàn tỉnh Bình Định đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, của Tỉnh ủy  và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Các kỳ Đại hội của Công đoàn được tiến hành theo tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết.Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để định hướng chính trị đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn, cùng với qua trình công nghiệp, hiện đại hóa, giai cấp công nhân tỉnh Bình Định có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cả về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu xã hội, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề,  góp phần to lớn vào thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  qua 30 năm. Điều đáng phấn khởi là, hoạt động của Công đoàn được thể chế bằng luật pháp, được quy định tại điều 10 của Hiến pháp (HP 1992 và 2013) và Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, và thông qua các văn bản pháp luật khác, Công đoàn có chức năng tham gia quản lý nhà nước và  quản lý xã hội, giám sát, kiểm tra, thanh tra  việc thực thi pháp luật của các cấp chính quyền Nhà nước có liên quan  từng bước đưa luật pháp lao động đi vào cuộc sống. Tổ chức công đoàn đã xây dựng nhiều chương trình hành động theo chức năng của mình và phối kết hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể  chính trị - xã hội, nhằm lôi  cuốn đông đảo CNVC LĐ tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được chú trọng
(Hình ảnh một buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT tại C.Ty cổ phần May An Phát – Hoài Nhơn)

Nắm vững quan điểm của Đảng, chủ trương của Tỉnh ủy, của Tổng Liên Đoàn và xuất phát từ thực tiễn phong trào công nhân, từ đó vận dụng đề ra chương trình công tác, xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện cho tổ chức Công đoàn thích hợp với từng đối tượng. Trong qúa trình thực hiện Quyết định 612 của TLĐ về giải thể Công đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nghiên cứu xây dựng đề án trình Tỉnh uỷ  và TLĐ vẫn giữ nguyên Công đoàn cấp huyện, thành phố, giải thể các Công đoàn ngàn, chỉ để  lại hai  công đoàn ngành Y tế và Giáo dục. Trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế,  năm 2002 tiến hành thành lập mới Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp (sau đổi thành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh). Đến hết năm 2016, cả tỉnh có 11 công đoàn huyện, thị thị xã, thành phố, 1.542 công đoàn cơ sở. Từ năm 1989, tái lập tỉnh Bình Định, cả tỉnh có 37.000 đoàn viên, đến 2016 có 82.726 đoàn viên công đoàn ( trong tổng số 101.335 CNVCLĐ). Đa dạng hoá các hình thức tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn, nếu như trước đây công đoàn hoạt động chỉ bó hẹp trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thì nay Công đoàn đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra các thành phần kinh tế ngoài nhà nước . 

Phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT tạo sân chơi cho CNLĐ

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động công đoàn 30 năm, Công đoàn đã coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động tập hợp đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên, tổ chức các phong trào hành động cách mạng khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo và chăm lo giải quyết những lợi ích thiết thực của CNVCLĐ, khen thưởng người lao động trực tiếp lao động sản xuất, công tác, có nhiều người lao động được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Chính phủ tặng bằng khen, đã cổ vũ khuyến khích phong trào thi đua yêu nước, góp phần có hiệu quả thực hiện đường lối phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

         Trước những diễn biến của tình hình mới, của quá trình hội nhập quơc tế, nhiều vấn đề mới đặt ra trách nhiệm của Công đoàn nặng nề, có lúc đối mặt với những khó khăn, phức tạp đều quyêt tâm vượt qua;  thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, có giải pháp tập trung đổi mới nội dung và phương thức thì hoạt động Công đoàn mới được giữ vững và đáp ứng được yêu cầu về quyền, lợi ích và nguyện vọng thiết thực  của CNVCLĐ; bằng các hoạt động phong phú, đa dạng có tác động trực tiếp nâng cao đời sống và lợi ích của người lao động, nhất là lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nơi tập trung đông lao động khu công nghiệp, khu kinh tế, thông qua tuyên truyền, tổ chức đối thoại, phản biện, phát huy dân chủ, tính tự nguyện của người lao động mới tập hợp, giáo dục, vận động CNVCLĐ tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đảng, chính quyền và Công đoàn  phát động. Mọi hoạt động của Công đoàn  xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vừa  đồng hành cùng chủ doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhưng đồng thời cũng  hết sức kiên quyết đấu tranh buột chủ doanh nghiệp phải thực hiện các yêu sách đúng đắn của công nhân lao động, nhiều cuộc đối thoại thành công thể hiện được bản lĩnh của Công đoàn, tạo được niềm tin, thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia các hoạt động Công đoàn.

Hội thi cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng năm 2015

Bộ máy của tổ chức Công đoàn các cấp được kiện toàn và củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong chỉ đạo, thực hiện, sát sơ sở người lao động, thông qua việc xây dựng mạng lưới hoạt động Công đoàn  đủ mạnh, quan tâm đến lực lượng nòng cốt, điển hình, biến hoạt động của Công đoàn thành hoạt động của quần chúng, trải nghiệm qua thực tiễn công tác công đoàn đã xuất hiện  nhiều cán bộ công đoàn được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào quần chúng, có đạo đức,  phẩm  chất, bản lĩnh  chính trị vững vàng, có năng lực  và kỹ năng hoạt động thu phục quần chúng lao động, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn, biết kế thừa và phát huy ưu điểm của lớp cán bộ đi trước, vượt qua khó khăn thách thức của tình hình mới, khẳng định được vai trò, chỗ đứng của mình. Tổ chức Công đoàn  kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tạo sự gắn kết giữa CNVCLĐ, đoàn viên với tổ chức Công đoàn. Việc vận động CNVCLĐ là một quá trình thuyết phục, động viên, lôi cuốn người lao động vào tổ chức, khơi dậy tính tích cực và khả năng tiềm tàng của họ, do đó đòi hỏi người cán bộ công đoàn vừa phải có năng lực chuyên môn giỏi, vừa phải có phong cách, tác phong mẫu mực và có phương pháp vận động, phù hợp, thân mật, gần gũi,  sâu sát quần chúng, biết tập  hợp xử lý thông tin, lắng nghế ý kiến và tổng hợp đề xuất kiến nghị kịp thời với các cấp. Để thực hiện tốt  các vấn đề nêu trên, công đoàn  quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ có cơ cấu đồng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và có năng lực, kỹ  năng hoạt động xã hội, tập hợp tổ chức quần chúng, bảo vệ lợi ích của quần chúng, giáo dục CNLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Phải đảm bảo xây dựng một đội ngũ cán bộ có sự chuyển tiếp, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ một cách vững vàng. Cán bộ công đoàn phải có phong cách hoạt động dân chủ, biết tôn trọng , lắng nghe ý kiến của mọi người , hoà mình với mọi người, dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ; phải biết kiên trì, mềm mỏng, khéo léo, độc lập, chủ động , sáng tạo thích nghi với cơ chế mới. Phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có chuyên môn giỏi, chuyên nghiệp về công tác công đoàn; có chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi tham gia công tác Công đoàn.Cán bộ Công đoàn luôn chủ động sáng tạo trong phương pháp hoạt động, trên cơ sở tuyên truyền giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt.

Huân chương Độc lập hạng 3
phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Công đoàn Bình Định

Công đoàn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế công đoàn đủ mạnh, là khâu đột phá nhằm khuyếch trương thương hiệu của tổ chức công đoàn. Đến nay, Công đoàn tỉnh có Nhà văn hóa Lao động khang trang, uy nghi giữa lòng thnh phố, có Trung tâm dạy nghề, có Công ty Cổ phần du lịch( Công đoàn  giữ cổ phần chi phối 54%), có Tạp chí công đoàn, Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, có trụ sở cơ quan được chỉnh trang, xây dựng trụ sở Công đoàn huyện Phù Mỹ và Phù Cát, được cấp đất chuẩn  bị xây dựng trụ  sở Công đoàn khu kinh tế tại Phú Tài./.