Bạn đang ở mục Công tác công đoàn Xây dựng Công đoàn vững mạnh - đáp ứng yêu cầu mớiXây dựng Công đoàn vững mạnh - đáp ứng yêu cầu mới

Email In

Năm 2017, kỷ niệm lần thứ 42 ngày giải phóng tỉnh Bình Định ( 31/3/1975-31/3/2017) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh đã đạt được những thành tựu lớn, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đượng lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các cấp  công đoàn  trong tỉnh  đã có những bước  phát triển cả về số lượng và chất lượng, là cơ sở xã hội của tổ chức  cơ sở Đảng, thât sự là sợi dây nối liền giữa Đảng với quần chúng lao động, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền Nhà nước; qua các thời kì lịch sử 87 năm ( 1930-2017), từ thực tiễn trải nghiệm đã chứng minh tổ chức công đoàn dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn, cam go, thách thức, giành  thắng lợi vẻ vang, độc lập  dân tộc, lập nên những kỳ tích rất đỗi tự hào : Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân  Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), điển hình là góp phần vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam ( 30/4/1975) khỏi ách nô lệ.

 Từ ngày 30/4/1975 đến nay, đất  nước độc lập, thống nhất, có chính quyền cách mạng, Công đoàn  từng bước xây dựng và phát triển, thể hiện vai trò quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cũng  chính vị thế của công đoàn  trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và yêu cầu thực tiễn “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, năm 2017 Tổng  Liên đoàn chọn  chủ đề “ Năm vì lợi ích của đoàn viên”, để  các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được những mục đích yêu cầu,  đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh - Một yêu cầu cấp bách hiện nay. Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lần này Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương lần thứ tư Khóa XII ban hành Nghị quyết số 04 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị, chính trị - xã hội phải vào cuộc.

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực Nghị quyết TW4 khóa XII, Công đoàn tập trung vào các nội dung chủ yếu với quyết tâm chính trị cao: Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, nội dung  tuyên truyền chủ yếu tập trung nghiên cứu làm rõ khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của  giai cấp công nhân cả nước nói chung và Bình Định  nói riêng, nhất  là trong những bước ngoặc lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và Công đoàn trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, xây dựng quê  hương đất nước và  sau 42 năm đất nước được thống nhất. Khẳng định những công hiến to lớn của công nhân, viên chức, lao động trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những khuyết tật, yếu kém cần khắc phục trên tinh thần nhìn thắng vào sự thật, nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả, tránh phô trương, hình thức, hô hào chung chung. Chú trọng hơn nữa nêu gương người tốt, việc tốt, người lao động trực tiếp sản xuất tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành,sáng tạo, tập tụy, gương mẫu” thông qua các phong trào thi đua yêu nước và  phong trào thi đua do công đoàn phát động, triển khai “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tôn vinh biểu dương nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu;  có biện pháp chỉ đạo khắc phục sự chồng chéo trong chỉ đạo, hệ thống tổ chức và hoạt động công đoàn, khắc phục bệnh quan liêu hành chính hóa trong hoạt động công đoàn, chấn chỉnh những công đoàn hoạt động yếu kém, nhất là tổ chức công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, tinh gọn bộ máy, chỉnh huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển nâng cao chất lượng đoàn viên  công đoàn theo hướng “ cốt tinh”; tập trung nhiều hơn xây dựng và tổ chức thực hiện đưa thể chế của công đoàn đi vào cuộc sống, xây dựng đổi mới nâng cao thương hiệu công đoàn trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực, xác lập và thực thi những quyền và lợi ích thiết thân của đoàn viên công đoàn thông qua cải tiến công tác quản lý, tổ chức các hoạt động công đoàn, làm tốt nghĩa vụ đóng đoàn phí theo hướng “có đóng, có hưởng”, lấy lợi ích công đoàn mang lại cho đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh làm tôn chỉ, mục đích./.