Bạn đang ở mục Công tác công đoàn Cần quan tâm giải quyết những yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp và người lao độngCần quan tâm giải quyết những yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp và người lao động

Email In

Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 11/4/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017. Đoàn thực hiện kiểm tra tại 43/50 doanh nghiệp (trong đó có 18 doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 25 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 29 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ 67,44%). Với góc độ công đoàn là thành viên của đoàn kiểm tra và qua báo cáo kết quả kiểm tra, những nội dung cần được phát huy và các vấn đề liên quan đến người lao động cần đề xuất với các ngành hữu quan giải quyết để  thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và  lợi ích của người lao động, góp phần thực hiện Chỉ thị 22 CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, khảo sát tại 43 doanh nghiệp, thì có 100% doanh nghiệp phổ biến cho người lao động về các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”, 27% doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, 60,46% bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động, 60,4% thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; trong tổng  số 43 doanh nghiệp kiểm tra có 40 doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH,BHYT, BHTN bắt buộc: Tỷ lệ người lao động tham gia từ 30-40%(11 DN), 40-50% (12 DN), 50-60%(5 DN), từ 60% trở lên (12 DN), số tiền chậm đóng BHXH tổng số tiền 12,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra liên ngành đã đưa ra 350 kiến nghị: Về an toàn lao động có 145 kiến nghị; công tác vệ sinh lao động 120 kiến nghị; BHXH có 85 kiến nghị được các doanh nghiệp tiếp thu, điều chỉnh, sửa chữa. Điều đáng ghi nhận là sau kiểm tra 3 tháng (21/4-27/7/2017) số doanh nghiệp cam kết khắc phục nợ đọng BHXH đã nộp cho cơ quan BHXH số tiền 9,3 tỷ đồng đạt 73,6%.

Những kiến nghị  liên quan đến doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm giải quyết hiện nay

- Liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đưa tiêu chí thực hiện thi hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ trong hồ sơ dự thầu các công trình sử dụng ngân sách nhà nước; công tác vệ sinh lao động nhiều doanh nghiệp còn chây ì, chưa chấp hành còn 33 DN chiếm 76,74%, chưa trả nợ đọng BHXH còn 16 DN chiếm 37,2% số tiền 3,3 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng số nợ. Có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với 3 DN chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; trong số đóng BHXH chủ yếu là nhân viên văn phòng, người lao động trực tiếp chưa được tham gia BHXH. Chủ sử dụng lao động còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật lao động của người lao động, không nhận thức được mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trước mắt và lâu dài đóng BHXH  nên có tình trạng quy đổi thành tiền vào tiền lương hàng tháng cho người lao động.

- Vấn đề thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nhiệp khu vực ngoài nhà nước: Trong số 43 DN có 14 DN chưa có tổ chức công đoàn, có DN thành lập 5 năm nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn (thuộc Ban Quản lý khu kinh kinh tế và Công đoàn Khu kinh tế quản  lý). Công đoàn cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức công đoàn và tư vấn việc thực hiện chính sách pháp luật lao động cho người lao động, kiến nghị xử lí thích đáng những đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (7 tháng đầu năm cả tỉnh xảy ra 7 vụ, chết 7 người, trong đó có 4 người bị tai nạn lao động, 3 người tai nạn giao thông)  

 -Về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh  lao động: Nhu cầu  huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  ở các doanh nghiệp  còn rất lớn có đến 60,46%, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào có đủ điều kiện để huấn luyện cấp thẻ cho ATVSV, các chế độ trả thù lao cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở DN chưa  được thực hiện. Công tác tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và tự kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa thường xuyên, kịp thời, công tác thanh tra chuyên đề xử lí vi phạm pháp luật ATVSLĐ chưa nghiêm dẫn đến người sử dụng lao động né tránh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp nguồn nhân lực thiếu ổn định: Tình trạng nhảy việc, bỏ việc còn nhiều, khiến cho công tác đào tạo nghề ở một số doanh nghiệp rất lớn nhưng không được phân bổ kinh phí hỗ trợ; còn có nguyên nhân khác là người lao động chưa thật sự an cư lạc nghiệp, chưa thật sự gắn bó với doanh nghiệp vì thiếu các các điều kiện như: khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, chỗ ở, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo tại các khu, cụm công nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động đang là nỗi lo, nhu cầu bức xúc của người lao động.

- Quyền và lợi ích của người lao động: Qua thực tế khảo sát tại 43 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chưa thực hiện pháp luật lao động đầy đủ còn khá phổ biến ( số liệu nêu trên) làm cho việc thực thi pháp luật ở doanh nghiệp bị xem nhẹ, còn buông lỏng, thậm chí nhiều nơi không chấp hành, còn thách thức, đề nghị chính quyền các ngành chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ, xử lí vi phạm để lập lại kỉ cương, phép nước.