Bạn đang ở mục Công tác công đoàn Công đoàn huyện Phù Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mớiCông đoàn huyện Phù Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mới

Email In

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Phù Mỹ đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ khi thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, CNVCLĐ huyện Phù Mỹ chung sức xây dựng nông thôn mới”, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai tới 100% CĐCS. Chỉ đạo CĐCS tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình XDNTM. Hưởng ứng phong trào, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ về ý nghĩa và nội dung của phong trào thi đua. Vì vậy, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều việc làm có ý nghĩa. Tiêu biểu trong hoạt động này là CĐCS các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh, Mỹ Quang, Mỹ Tài… đã có những hoạt động tích cực góp phần giúp địa phương về đích nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch đề ra. 

Đoàn viên CĐCS Phòng NN&PTNT Phù Mỹ triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn

Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, làm giao thông thủy lợi nội đồng, cán bộ, đoàn viên công đoàn các xã, thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong công việc. Không chỉ các tổ chức CĐCS xã, thị trấn tham gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức CĐCS ở khối cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong huyện đã phát động trong cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: Tổ Công đoàn Phòng NN & PTNT luôn bám sát cơ sở, tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, công tác dồn điền đổi thửa, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực để tiến mới mô hình phát triển sản xuất bền vững. Công đoàn Giáo dục-Đào tạo phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của Công đoàn gắn với phong trào XDNTM. Công đoàn Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo thêm nguồn lực để XDNTM. 

Đoàn viên, NLĐ huyện Phù Mỹ tham gia thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông
(Nhóm Hạ tầng Kinh tế - Xã hội)

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, thực hiện mục tiêu xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo; phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em nông dân; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, cùng với nhân dân xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”…Nhờ đó mà qua hơn 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, đã có 06 xã gồm Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Hòa và Mỹ Trinh, Mỹ Quang, Mỹ Tài đạt 19/19 tiêu chí, về đích trước so kế hoạch đề ra. Các địa phương khác đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà diện mạo nông thôn trong huyện ngày càng khởi sắc.

Những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các chương trình của ngành; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện Đề án giúp ngư dân đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong trong sản xuất và đời sống, bảo vệ quyền lợi của ngư dân khi xảy ra tranh chấp trên biển, sự cố rủi ro, tai nạn, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa chủ tàu và ngư dân để cho ngư dân yên tâm bám biển. Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. Thực hiện các chương trình hưởng ứng hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với ngư dân đánh bắt xa bờ, nhất là ở vùng biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa...”

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tin rằng trong thời gian đến lực lượng cán bộ CNVCLĐ huyện Phù Mỹ tiếp tục góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Phù Mỹ trở thành huyện nông thôn mới theo hướng CNH, HĐH.