Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định Hơn 700 đoàn viên công đoàn và người lao động Tổng Công ty PISICO đã có chủ mớiHơn 700 đoàn viên công đoàn và người lao động Tổng Công ty PISICO đã có chủ mới

Email In

Ngày 31/10/2017, tại trụ sở Tổng công ty PISICO - Công ty cổ phần đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhằm mục đích thông báo về việc chuyển giao sở hữu cổ phần nhà nước cho Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy 23.877.000 cổ phần tương ứng 309 tỷ đồng chiếm 86,82%, cùng với sở hữu cổ đông trước đây 10%  thành 96,82% tổng số vốn Điều lệ Tổng công ty PISICO- Công ty cổ phần.

Được biết, năm 1996 Tổng công ty PISICO được thành lập với số vốn ban đầu hơn 8,5 tỷ đồng, đến năm 2007 giá trị vốn lên 309 tỷ đồng, từ đó đến nay, nhất là từ tháng 01/2014 chuyển thành công ty cổ phần tiếp tục bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm cho hơn 700 lao động.

Hội đồng quảng trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019

Tại Đại hội này, công bố các văn bản miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quảng trị và Ban kiểm soát 2014-2017, bầu Hội đồng quảng trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 do ông Lâm Bình An làm Chủ tịch HĐQT và bà Đồng Thị Ánh làm Tổng giám đốc công ty PISICO. Ông Lâm Bình An Chủ tịch HĐQT đã cam kết trước đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Phó Chủ tịch Trần Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về việc phát huy những thành quả đạt được và kinh nghiệm của các vị tiền nhiệm, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo việc việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện việc làm và đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.