Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị lần thứ 16 BCH LĐLĐ tỉnh Bình Định (Khóa XII)Hội nghị lần thứ 16 BCH LĐLĐ tỉnh Bình Định (Khóa XII)

Email In

Sáng này 9.11.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo (lần 2) Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh; Dự thảo (lần 1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh; Dự thảo (lần 1) Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; Báo cáo điều chỉnh nhân sự Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIII.

Quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 12

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, tập trung các nội dung về phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới. Nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhằm phát huy vai trò của các cấp công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 02 ủy viên BCH, 01 ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2013-2018 và đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định (Khóa XII) nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia quyên góp để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra qua.