Bạn đang ở mục Trang chủThực trạng và giải pháp Công đoàn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Email In

Năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngạy/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng phát động ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đoàn viên công đoàn và CBCNVC hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, LĐLĐ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cho năm 2017, 2018 .Trong buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 02 bộ máy vi tính, 01 máy in, 01 tivi, 06 chiếc quạt đứng và các đầu sách, báo liên quan đến Luật pháp và công tác khuyến nông, khuyến ngư với tổng giá trị 37,8 triệu đồng và hỗ trợ 35 CNVCLĐ và nhân dân  trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời công đoàn tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực xã An Tân, huyện An Lão trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia trợ xây dựng nông thôn mới .

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tổ chức liên kết đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và nông thôn, trong đó năm 2017 tổ chức đào tạo nghề trực tiếp tại nông thôn cho 210 học viên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 127 lượt lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Thực hiện các chương trình và các chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân …thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho vay 02 dự án với tổng số tiền 130 triệu đồng, giải quyết thêm 8 lao động nhàn rỗi ở nông thôn có việc làm.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã vận động và nhận được hỗ trợ từ các đơn vị và từ Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình người dân ở các huyện bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2016, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 21 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở chủ yếu là ở nông thôn với tổng số tiền 640.000.000 đồng…

Đã lồng ghép các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Có 11/11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phối hợp, vận động CNVCLĐ thuộc các ngành liên quan đến nông nghiệp và công đoàn cơ sở thuộc các xã cam kết thực hiện  tiêu chí xây dựng nông mới và hầu hết các sở, ban, ngành, hội đoàn thể  được UBND tỉnh phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới đã có những việc làm, hành động thiết thiết thực hiệu quả. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành nông  thôn mới, năm 2017 công nhận thêm 11 xã  đat chuẩn xây dựng nông thôn mới, tính đến hết 2017 có 49/122 xã  đạt nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 40 % so tổng số xã trong tỉnh.

Bên cạnh những ưu điểm còn những nhuyết điểm, hạn chế: Công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu rộng; nội dung, hình thức biện pháp tổ chức chưa thực sự thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Việc huy động  nguồn lực các cấp công đoàn và CNVCLĐ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; một bộ phận nông dân còn thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhiệm vụ và giải pháp năm 2018: 1) Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và của Tỉnh. 2) Tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 3) Vận động cán bộ CNVC tác động mạnh mẽ vào việc thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 4) Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. 5) Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.