Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Tây Sơn: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của ĐảngLĐLĐ huyện Tây Sơn: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Email In

Ngày 31.01, LĐLĐ huyện Tây Sơn đã phối hợp với Ban Tuyên Giáo huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 100 cán bộ, CNVCLĐ chưa là đảng viên đang công tác và làm việc tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị Trấn Phú Phong.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày nội dung của các Nghị quyết: Số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng; đề cập đến những vấn đề rộng lớn vừa cơ bản, vừa cấp bách và là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và CNVCLĐ.

Hội nghị được tổ chức để giúp cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ hiểu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.