Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Phát huy truyền thống 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Phong trào Thi đua ái quốc ( 11.6.1948-11.6.2018)Phát huy truyền thống 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Phong trào Thi đua ái quốc ( 11.6.1948-11.6.2018)

Email In

Ngày 11.6 .1948, Hồ Chí Minh phát động Phong trào thi đua Ái quốc, trải qua 70 năm hưởng ứng lời phát động của Bác. Ngay từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân cả ta đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng bằng những chiến thắng vang dội trên khắp các chiến trường. Ở tỉnh Bình Định đáp lời kêu gọi của Bác qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chính quyền cách mạng đã tổ chức 8 kỳ Đại hội thi đua yêu nước. Mỗi kỳ Đại hội đã biểu dương tinh thần yêu nước của toàn Đảng, quân và dân trong tỉnh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và cụ thể hóa mục tiêu, nội dung thi đua nhằm phát triển một cách có sáng tạo, vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Hồ Chí Minh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.                          

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần tự lực cánh sinh “tất cả cho tiền tuyền, tất cả cho chiến thắng”. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh vào tháng giữa tháng 3 năm 1953, toàn tỉnh đã biểu dương: 33 chiến sỹ thi đua trong công nhân, 32 chiến sỹ thi đua trong nông dân, 31 chiến sỹ thi đua quân đội và 100 chiến sỹ dân công và dân quân ( theo báo cáo Tỉnh ủy năm 1953). Riêng công nhân trong công nghiệp đã biểu dương 425 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 33 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 1.215 sáng kiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/ 1954.

Bước sang thời kỳ kháng chiến chông Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đại hội thi đua Công - Nông - Binh lần thứ nhất vào tháng 9/1965, toàn dân dấy lên phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” nở rộ khắp nơi. Từ ngày 20.6.1965 đến 20.7.1965, Tỉnh tổ chức trọng thể Liên hoan chiến sỹ thi đua từ xã đến tỉnh để tôn vinh động viên tinh thần đánh Mỹ. Chỉ tính 5 năm (1960 -1965), toàn tỉnh đánh địch 1.014 trận, diệt 11.450 tên địch (trong đó có 105 tên Mỹ), thu 2.639 súng các lọai. Tiếp đó, Đại hội thi đua Công - Nông - Binh vào tháng 3 năm 1969, nhằm tổng kết phong trào thi đua Công -Nông – Binh từ năm 1966 đến 1968. Kết quả thi đua 3 năm (1966-1968), các lực lượng cách mạng đã loại 82.335 tên địch ( trong đó có 26.157 tên Mỹ), bắn rơi và phá hủy 711 máy bay, đánh hỏng 249 máy bay khá, có hơn 1, 353 triệu lượt người tham gia đấu tranh chính trị. Với những kết quả đạt nêu trên, được thưởng tặng 2 Huân chương thành đồng hạng nhất, 6 Huân chương thành đồng hạng hai, 7 Huân chương thành đồng hạng ba, 218 Huân chương giải phóng hạng nhất, nhì, ba và 52 Huy chương hạng nhất, nhì ( theo báo tổng kết phong trào thi đua Công-Nông-Binh tỉnh Bình Định năm 1969).

Từ sau ngày giải phóng quê hương năm 1975 đến nay, Đại hội thi đua (và tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước) toàn tỉnh năm 1978, 2000, 2005, 2010, 2015. Qua mỗi kỳ Đại hội thi đua yêu nước đã khẳng định và đánh giá đúng thực trạng phong trào thi đua yêu nước trong mỗi thời kỳ tô thắm và viết nên những trang sử hào hùng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng khích lệ thúc đẩy thi đua, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành, đoàn thể được thực hiện thường xuyên, sâu rộng.

Những thành quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã minh chứng và làm sáng tỏ những quan điểm, nội dung thi đua yêu nước do Đảng ta và Bác Hồ phát động đã thành hiện thực, là động lực to lớn phát huy sức mạnh của cả dân tộc làm nên chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước và tỉnh nhà phát triển đi lên, tạo niềm tin của nhân dân vào lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.