Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáo Vai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐVai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ

Email In

Đặc biệt là với hệ thống báo chí; các tờ báo và tạp chí của hệ thống Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh đáp ứng công tác tuyên truyền hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong cả nước; tiêu biểu như: Báo Lao động, Báo Lao động Thủ đô, Báo Người Lao động TP. Hồ Chí Minh, Vinh, Đồng Nai; các Tạp chí Lao động & Công đoàn, Tạp chí Lao động Bình Dương, Tạp chí Công đoàn Bình Định, v.v…

Báo chí Công đoàn là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam, là diễn đàn dân chủ, binh chủng chủ lực có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động. Báo chí Công đoàn là công cụ, phương tiện của công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động. Báo chí không chỉ là kênh thông tin - truyền thông quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức, mà còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm phong phú nhằm nâng cao trình độ dân trí cho CNVCLĐ.

Với đặc tính cơ bản của báo chí là tính phổ cập, nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp, trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, báo chí đưa chính sách pháp luật đến với công nhân, lao động giúp họ dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật. Báo chí phản ánh thực tiễn thi hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp, biểu dương người sử dụng lao động thực hiện tốt việc chấp hành chính sách pháp luật cho NLĐ, lên án, phê phán những hành vi vi phạm chính sách pháp luật trong doanh nghiệp.

                

Báo chí Công đoàn có đối tượng phục vụ chính là người lao động nên có lợi thế gần gũi với người lao động, do vậy luôn có điều kiện tốt hơn để nắm bắt, tìm hiểu thông tin, phân tích, lý giải các vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ lao động, phản ánh bức xúc trong đời sống người lao động và thực hiện trách nhiệm cao cả trong tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; động viên, khuyến khích, cổ vũ người lao động nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động. Báo chí Công đoàn là vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động. Thông tin báo chí có tác dụng định hướng xã hội trong việc thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Phát hiện những hành vi xâm hại quyền lợi người lao động, định hướng dư lận xã hội và tác động tích cực đến các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động. Báo chí Công đoàn là kênh quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức, giáo dục, giao lưu, truyền tải những giá trị văn hóa đến CNVCLĐ qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho họ. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hưởng thụ văn hóa, giải trí là nhu cầu ngày càng đòi hỏi cao đối với những người lao động chịu nhiều áp lực trong công việc. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là quá trình báo chí tham gia và tạo điều kiện giúp công chúng sử dụng thời gian rỗi hợp lý, đáp ứng nhu cầu cân bằng trạng thái tâm lý để tái sản xuất sức lao động.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, GCCN và tổ chức công đoàn đứng trước thời cơ, thách thức lớn; do đó báo chí Công đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn góp phần làm nổi bật vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong xã hội. Giám sát việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi NLĐ, nhất là Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi.

Phản ảnh, cổ vũ kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, những sáng kiến, kinh nghiệm, gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, quan liêu làm ảnh hưởng đến lợi ích của Tổ quốc và quyền lợi NLĐ. Nâng cao năng lực quản lý, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thông tin trung thực, chính xác, đa dạng, phong phú, nhiều chiều, nhanh nhạy, hấp dẫn và có định hướng. Từng bước tăng số lượng, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đổi mới hình thức trình bày, hạ giá thành sản phẩm và phát hành nhanh chóng, thuận tiện, sớm đến với NLĐ và CĐCS, đảm bảo tính thời sự của thông tin. Tích lũy và xây dựng cơ sở vật chất đủ mạnh, tiến tới thành lập Tập đoàn báo chí Công đoàn. Đổi mới và tăng cường trang thiết bị, phục vụ cho nhu cầu làm báo hiện đại. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, có cái "tâm" của người làm báo, nhất là báo công đoàn, gắn bó mật thiết với phong trào công nhân, với cơ sở để có những thông tin nhanh nhạy, những bài viết hay từ thực tiễn cuộc sống của NLĐ.

                                                                                                                  Tạ Lân