Bạn đang ở mục Công tác công đoànCông tác công đoànVai trò của tổ chức công đoàn trong việc triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động

Email In
    Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều nghị định của Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động với nhiều nội dung mới. Luật AT ...


Công đoàn với việc xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Email In
    Hiện nay có gần 10 triệu công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có trên 1,5 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi được áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát ...


Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Email In
    Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế này chính là góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. ...


Những bức xúc của công nhân, lao động hiện nay và biện pháp giải quyết

Email In
    Vấn đề đáng quan tâm trước hết là việc làm của công nhân. Hiện nay, số lao động thất nghiệp, phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng và đã lên tới hàng trăm ngàn người. Năm 2010, tổng số người đến đăng ký thất nghiệp là 189.611 người; số người thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 162.711 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 156.765 ng ...


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động công nhân trong tình hình mới

Email In
    Trong quá trình đổi mới, Đảng đã ban hành các Nghị quyết về công tác vận động quần chúng và xây dựng giai cấp công nhân, làm cơ sở, định hướng cho công tác vận động CNVCLĐ. Tháng 11 năm 1992, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có Quy định số 49-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ cuả Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó khẳng định cần &l ...