Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Kiểm traKiểm traMột số kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013

Email In
    Trong những tháng đầu năm 2013 Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được các kết quả sau. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Năm 2013 là năm đầu tiên các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định v&agr ...