Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPNguyễn Thị Tâm: Công ty phân công tôi làm việc vào ngày 30/4, 1/5. Vậy chế độ tiền lương tôi được nhận như thế nào. Tôi xin cảm ơn.

Theo Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.” Như vậy, trong trường hợp của bạn đi làm vào ngày nghỉ lễ (30/4, 1/5) thì công ty phải trả nguyên lương cho bạn trong ngày lễ đó cộng với ít nhất bằng 300% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc bạn đang làm.

Comment

VIẾT CÂU HỎI