Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động công nhân trong tình hình mới

In
Trong quá trình đổi mới, Đảng đã ban hành các Nghị quyết về công tác vận động quần chúng và xây dựng giai cấp công nhân, làm cơ sở, định hướng cho công tác vận động CNVCLĐ. Tháng 11 năm 1992, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có Quy định số 49-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ cuả Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó khẳng định cần “Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong công nhân viên chức, phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết, hợp tác thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức”.
Tháng 7-1994, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khoá VII) chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đảng chỉ rõ rằng cần gắn lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, mở rộng đoàn kết, hợp tác với các giai cấp và các tầng lớp nhân dân trong xã hội để hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trước mỗi kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam, Ban Bí thư đều có Chỉ thị để lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam. Thường vụ cấp uỷ Đảng các cấp lựa chọn cử các đồng chí am hiểu về giai cấp công nhân, có năng lực, có nhiệt tình và kinh nghiệm công tác vận động quần chúng sang làm công tác công đoàn. Yêu cầu các cấp ủy Đảng, trực tiếp theo dõi, lắng nghe ý kiến của công nhân, viên chức, lao động giải quyết các kiến nghị chính đáng của quần chúng.
Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (do Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa X đề ra vào tháng 1-2008) đã chỉ rõ để tăng cường vận động công nhân cần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiÖp.
Đảng bộ các địa phương đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, nhất là ở các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, có các liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, theo chỉ thị 22/CT–TW của Ban Bí thu Trung ương Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận của Ban Bí thư về “Tháng Công nhân” (tháng 5). Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tổ chức bình chọn, tôn vinh tấm gương người thợ giỏi; Tổ chức gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, người sử dụng lao động với đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, tổ chức thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên đợt 1/5 và 19/5, tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, giới thiệu công nhân lao động, đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
 Vai trò của cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo xây dựng bộ máy, lựa chọn, giới thiệu cán bộ cho các cấp công đoàn trong các kỳ đại hội đã được nâng lên một bước, sát thực tế hơn. Đa số các đồng chí được cấp ủy Đảng giới thiệu tham gia cấp lãnh đạo công đoàn đã phát huy tác dụng tốt, gần gũi quần chúng, tôn trọng người lao động, gương mẫu đi đầu trong các công việc. Nhiều đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, ủy viên BCH Công đoàn có tín nhiệm cao, được bầu vào cấp ủy, trực tiếp phụ trách công tác đoàn thể hoặc công tác tuyên giáo, giúp cấp ủy Đảng kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người lao động.
Trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn đã tổ chức, động viên công nhân, lao động hăng hái thi đua sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội. Hoạt động của các cấp Công đoàn đã bám sát nghị quyết của Đảng, của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, gắn với thực tiễn kinh tế, xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước. Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công nhân, lao động. Công đoàn đã quan tâm phối hợp với chính quyền các cấp, với ngành giáo dục trong công tác đào tạo nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững về chính trị, giác ngộ về giai cấp và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.
Các cấp công đoàn tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng; tổ chức hàng vạn lớp bồi dưỡng, thu hút hàng triệu công nhân, lao động tham gia học tập về chính trị, lý luận và tìm hiểu về Đảng; chủ động bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú, giới thiệu để các cấp uỷ Đảng theo dõi kết nạp vào Đảng, Vì vậy, công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động đã đạt nhiều kết quả. Từ năm 2008 đến 2011, các cấp công đoàn đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 109.288 công nhân, viên chức, lao động vào Đảng.
Liên đoàn Lao động các địa phương, các công đoàn ngành TW đã đẩy mạnh công tác thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ năm 2008 đến 2011 đã thành lập 24.700 CĐCS, kết nạp 2,6 triệu đoàn viên công đoàn. Đến cuối năm 2011 đã có hơn 111.000 CĐCS với 7,5 triệu đoàn viên. Hơn 90% doanh nghiệp có 50 lao động trở lên đã thành lập CĐCS. Nhiều nghiệp đoàn nghề cá cũng được thành lập, góp phần tổ chức, tập hợp, động viên ngư dân sản xuất, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thực hiện đường lối của Đảng về công tác vận động CNVCLĐ, công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tuy nhiên, chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn chưa cao. Việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công nhiều nơi còn bị động, lúng túng. Hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm vẫn còn nhiều hạn chế.
Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn chưa được cụ thể hoá cho phù hợp với từng loại hình tổ chức và chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp các thành phần kinh tế. Công tác chỉ đạo của một số công đoàn cấp trên còn chưa sâu sát cơ sở, công việc đề ra còn dàn trải, thiếu tập trung; Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa được tổ chức nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống; chưa đáp ứng được yêu cầu phong trào chung.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động CNVCLĐ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về đường lối của Đảng trong tình hình mới; Các cấp ủy đảng lãnh đạo công đoàn tham gia bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật đối với công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong công tác vận động CNVCLĐ; Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động công nhân, lao động.
                                                                      Theo congdoanvn.org.vn