Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định

In
Chị em đều có mặt trên các mặt trận lao động sản xuất, công tác, khoa học kỹ thuật và lãnh đạo quản lý. Phát huy truyền thống của phụ nữ Bình Định, trong những năm qua, nhiều cặp vợ chồng CNVCLĐ đã có nhiều cố gắng phấn đấu, trưởng thành giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể các cấp, có nhiều thành tích trong học tập, lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, nuôi con tốt được các cấp, các ngành và công đoàn biểu dương khen thưởng. Có nhiều cặp gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt” ở công đoàn cấp huyệnvà cơ sở.
Tuy nhiên, số lượng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt” cấp tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với  tiềm năng, nguồn lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của tỉnh; nhiều gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chưa thấy hết tinh thần trách nhiệm, chưa nhiệt tình tham gia phong trào, ngại làm các thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu; nhiều đơn vị chưa làm hết vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc triển khai và vận động CNVCLĐ thực hiện; có đơn vị chưa hiểu hết ý nghĩa và tính chất của phong trào cũng như đối tượng tham gia phong trào thi đua này, nhiều cán bộ công đoàn vẫn còn nhận thức việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “ Gia đình Công nhân, viên chức, lao động thành đạt” là chỉ dành cho đối tượng nữ CNVCLĐ.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, làm sơ sở cho việc xây dựng và phát triển công tác nữ công, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 15/11/2013 về việc triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt” giai đoạn 2013 - 2018. Chúng tôi thiết nghĩ để phong trào này phát triển và thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, các cấp công đoàn trong tỉnh cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, phải tiếp tục tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CNVCLĐ trong học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cùng với các thành viên trong gia đình chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao nhận thức cho các cấp công đoàn, CNVCLĐ (cả nam và nữ)  về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào“ Gia đình Công nhân, viên chức, lao động thành đạt” là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp công đoàn; coi phong trào thi đua xây dựng “ Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt” là phong trào chung cho CNVCLĐ của tỉnh, trong đó nữ CNVCLĐ giữ vai trò quan trọng và nòng cốt trong phong trào.
Thứ hai, với chức năng của mình, Ban Chấp hành công đoàn các cấp, đặc biệt là ban nữ công quần chúng cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong các tổ chức chính trị của đơn vị để việc tổ chức triển khai phong trào thi đua xây dựng “ Gia đình Công nhân, viên chức, lao động thành đạt” trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp của mình đạt hiệu quả.
Thứ ba, tổ chức hướng dẫn cụ thể các nội dung, tiêu chuẩn của phong trào đến tận cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, để họ nắm rõ và từ đó vận động họ tham gia đăng ký thực hiện. Trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, đầu năm, BCH công đoàn phải tổ chức triển khai, hướng dẫn cụ thể các nội dung, tiêu chuẩn phong trào hoặc có thể lồng ghép vào những chương trình công tác của đơn vị để triển khai thường xuyên phong trào đến với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
Thứ tư, BCH công đoàn (Ban nữ công quần chúng) các cấp nên chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi gặp mặt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, công tác, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và thành đạt. Qua đó, sẽ góp phần làm tăng sự gắn bó giữa các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với nhau. BCH công đoàn (Ban nữ công quần chúng) cấp trên cơ sở chủ động đi cơ sở để tham dự các buổi sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt ban nữ công. Qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng cụ thể, trực tiếp cho các đơn vị.
Thứ năm,  hàng năm, BCH (Ban nữ công quần chúng) công đoàn cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị có đủ điều kiện đạt danh hiệu “Gia đình Công nhân, viên chức, lao động thành đạt” các cấp vận động, giúp đỡ và hướng dẫn họ đăng ký, làm hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu gửi về các cấp công đoàn để xét và ra quyết định công nhận danh hiệu.
Thứ sáu, tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc tổ chức triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình Công nhân, viên chức, lao động thành đạt”; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng như: tổ chức gặp mặt tôn vinh, khen thưởng; thông tin, tuyên truyền các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng của công đoàn, địa phương, đơn vị.
                                                                                      Lê Thị Kim Chi
                                                                             Phó ban TG-NC LĐLĐ tỉnh