Một số điểm mới trong Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

In
Thông tư này ra đời và có hiệu lực lực từ 01/10/2014 nhằm thay thế Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến việc thực hiện phong trào này, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xin giới thiệu một số điểm mới trong Thông tư 08 so với Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:
Thứ nhất, tại điều 1 về đối tượng áp dụng, Thông tư 08 quy định chỉ xét công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và có đăng ký thi đua. Như vậy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào không đăng ký thi đua đối với danh hiệu này thì sẽ không được công nhận.
Thứ hai, tại điều 3 về thẩm quyền và thời hạn công nhận, nếu như trước kia việc công nhận là do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thì nay chuyển về chủ tịch UBND cấp huyện công nhận lần đầu và chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận lại. Về thời hạn, việc công nhận lần đầu đã kéo dài từ 1 năm lên thành 2 năm tính từ ngày đăng ký, riêng việc công nhận lại vẫn như cũ, tức là 5 năm kể từ ngày công nhận lần trước, ngoài ra việc đăng ký phải được tiến hành vào đầu năm, không phải cuối năm như trước đây.
Thứ ba, tại điều 4 và điều 5 về tiêu chuẩn công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” có nhiều thay đổi nhất về tiêu chí và mức độ đạt được của mỗi tiêu chí, cụ thể như sau:
Đối với cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, cụm từ cán bộ, công chức, viên chức đã được làm rõ và bổ sung thêm thành cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ). Tiếp đó, Thông tư đã đưa ra các con số định lượng cụ thể, bao gồm chỉ tiêu 100% CBCCVC và NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; tăng từ 70% lên 80% CBCCVC và NLĐ thường xuyên tự học tập, nâng cao trình độ; từ 80% lên 90% CBCCVC và NLĐ không vi phạm nếp sống, việc cưới, việc tang…; mở rộng phạm vi không hút thuốc lá từ trong phòng thành nơi công sở, thu hẹp phạm vi không uống rượu bia trong ngày thành trong giờ làm việc và nêu rõ việc bài trí công sở là theo thiết kế được phê duyệt chứ không chung chung là đúng quy định như trước.
Đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, loại hình doanh nghiệp đã được bổ sung thêm loại hình dịch vụ và đưa ra các con số, tiêu chí rõ hơn, bao gồm việc phải có sáng kiến cải tiến quản lý; tăng tỷ lệ công nhân được tập huấn, nâng cao trình độ và không vi phạm nếp sống, việc cưới, việc tang… từ 70% lên 80%; không hút thuốc lá trong phòng thành trong doanh nghiệp cũng như không uống rượu bia trong giờ làm việc; tăng tỷ lệ công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định từ 70% lên thành 100% đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, không bó hẹp trong phạm vi một số chương trình như trước đây.
Thứ tư, tại điều 6 về trình tự xét công nhận, nếu như trước kia do thủ trưởng cơ quan đăng ký về LĐLĐ cấp huyện để tổng hợp gửi LĐLĐ tỉnh công nhận thì nay phức tạp hơn, đầu tiên chủ tịch công đoàn gửi hồ sơ đăng ký có xác nhận của thủ trưởng cơ quan cho LĐLĐ huyện để LĐLĐ huyện tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện xem xét trình Chủ tịch UBND huyện công nhận; tiếp đó, nếu là công nhận lại thì Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện sẽ tổng hợp gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp tỉnh để Văn phòng báo cáo Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp tỉnh xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại.
Về công tác kiểm tra, nếu như trước kia chỉ giao Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện kiểm tra thì nay bổ sung thêm Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”cấp tỉnh cũng có chức năng kiểm tra.
Về quy trình ra quyết định công nhận và công nhận lại, theo Thông tư 08 thì cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch sẽ phối hợp với cơ quan thi đua khen thưởng cùng cấp trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh ra quyết định và cấp Giấy công nhận.
Thứ năm, tại điều 8 về việc khen thưởng, trước đây việc cấp Giấy công nhận chỉ là sự vinh danh thì nay việc cấp Giấy công nhận có kèm theo tiền thưởng, mức thưởng, tuy nhiên mức độ thế nào thì tùy thuộc vào ngân sách và nguồn lực xã hội hóa. Bên cạnh đó, việc khen thưởng cũng được mở ra ở mức cao hơn khi những đơn vị xuất sắc có thể được Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH” khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Thứ sáu, tại điều 10 về trách nhiệm thực hiện, trước đây UBND cấp tỉnh phải cụ thể hóa và bổ sung thêm tiêu chí cho phù hợp thì nay không có mà chỉ bổ sung Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện. Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang sẽ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cụ thể hóa tiêu chí cho phù hợp. Ngoài ra, Thông tư cũng giao cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, hàng năm lập dự toán kinh phí, kiểm tra, đánh giá, in ấn, trao Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.
                                                                           ThS Lê Từ Bình
                                                       Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Bình Định