Nhìn lại phong trào thi đua trong CNVCLĐ Bình Định góp phần xây dựng nông thôn mới 3 năm (2011-2013)

In
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NLT-TLĐ-NN &PTNT ngày 24/12/2009 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp số 1970/CTPH-LĐLĐ-NN&PTNT ngày 14/7/2011 với Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh giai đoạn 2011- 2020 và Chương trình phối hợp số 280/CĐNNVN-LĐLĐBĐ với Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam trong công tác liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa tác dụng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động CNVCLĐ vượt qua mọi khó khăn, phát huy vai trò, nội lực, trên cơ sở cương vị, chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án đi vào cuộc sống, có tác dụng làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trang tình hình nông nghiệp và nông thôn, trên cơ sở đó tham mưu cho tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 5 - Ctri/TU ngày 22/8/ 2011 về việc “ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011- 2015, tấm nhìn 2020. Ngày 10/ 01/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hưởng ứng phong trào thi đua, công đoàn 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã vận động CNVCLĐ trên đia bàn tham gia tích cực Lễ phát động thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức cho các xã trên địa bàn ký kết giao ước thi đua.
Trong 3 năm qua ( 2011-2013), nông nghiệp, nông thôn Được Đảng và Nhà nước tiếp tục được chú trọng đầu tư về vốn hơn 19.805,249 tỷ đồng; đã có 15/15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 93% CĐCS, đơn vị trực thuộc đăng ký thi đua với hơn 1.100 sáng kiến, sáng tạo và triển khai xây dựng 40 đề tài lao động sáng tạo trình Hội đồng xét duyệt LĐST cấp tỉnh xét duyệt đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, CNVCLĐ toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực các phong trào do công đoàn tổ chức, triển khai ứng dụng thực hiện khảo nghiệm, chọn lọc, sử dụng giống mới, chương trình…. cấp I hóa giống lúa, phát triển lúa lai, ngô lai, giống vật nuôi, giống thủy sản phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng. Mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển nhanh, khá đa dạng ở hầu hết các khâu trước, trong và sau thu hoạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất nông nghiệp (với cây lúa: làm đất bằng máy đạt 95%, sử dụng máy gieo sạ đạt 55%, thu hoạch bằng máy đạt 60%, đập tuốt đạt 95%,...). Cơ giới hóa trong sản xuất đã góp phần tăng năng suất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn; đến nay toàn tỉnh có 2.842 chiếc máy gặt lúa rải hàng, 189 chiếc máy gặt đập liên hợp, 7.527 chiếc máy tuốt lúa, 463 chiếc máy sạ hàng, 16.478 máy bơm nước, 1.522 chiếc máy xay xát gạo, 869 chiếc máy nghiền thức ăn chăn nuôi.
Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng vận động CNVCLĐ và nông dân tham gia xây dựng 55 mô hình “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn”lúa với tổng diện tích hơn 2.350 ha. Thực hiện Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Quyết định số 2072/QĐ-CTUBND ngày 13/9/2010 về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/4/2011 về tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, các cơ quan chuyên môn, hội đoàn thể trong tỉnh tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn. Đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 33 cơ sở dạy nghề; tuyển sinh dạy nghề cho 47.311 học viên (đạt 109,61% kế hoạch), trong đó: đã đào tạo cho 8.732 con em hộ nghèo; 2.365 con em thuộc người dân tộc thiểu số và đào tạo cho lao động nông thôn là 9.058 người với tổng kinh phí thực hiện là 62.129,7 triệu đồng.Trung tâm dạy nghề Công đoàn tổ chức liên kết đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và nông thôn; kết quả đã đào tạo 7.900 học viên, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.
Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, CNVCLĐ đã tham gia các tổ công tác khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí. Đến nay, đã có 03 xã đạt 14 tiêu chí, chiếm 2.5% (tăng 03 xã so với năm 2010); 29 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, chiếm: 23,8% (tăng 26 xã so với năm 2010); 73 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm: 59,8% (tăng 10 xã so với năm 2010); 17 xã đạt từ 1 đến 4 tiêu chí, chiếm: 13,9% (giảm 39 xã so với năm 2010). Về lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới: đến nay đã phê duyệt được 65/122 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh (bao gồm 64 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 và 01 xã giai đoạn sau năm 2020); về lập đề án xây dựng nông thôn mới: đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 20/122 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh (bao gồm 15 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2015 và 05 xã giai đoạn đến năm 2020). Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng, đến năm 2012, toàn tỉnh đã bê tông 2.720 km/4.130 km giao thông nông thôn, chiếm tỷ lệ 65,86%, tăng 673 km so với năm 2008 (2.047km, tỷ lệ 59,38%).
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các chương trình của ngành; chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua các nội dung. Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ tích cực việc triển khai xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Triển khai thực hiện Đề án thành lập Nghiệp đoàn nghề cá tại các địa phương, qua đó hỗ trợ, giúp ngư dân đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong trong sản xuất và đời sống, bảo vệ quyền lợi của ngư dân khi xảy ra tranh chấp trên biển, sự cố rủi ro, tai nạn, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa chủ tàu và ngư dân. Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. Thực hiện các chương trình phục vụ các xã đảo trong tỉnh và hưởng ứng hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với ngư dân đánh bắt xa bờ, nhất là ở vùng biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
                                                                             Th.S Nguyễn Ngọc Anh
                                                                        Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định