Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập CĐCS

In
Theo đó, khi có yêu cầu bằng văn bản của cá nhân hoặc tập thể người lao động thuộc phạm vi, đối tượng thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với một số nội dung như: Hướng dẫn, tư vấn về hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; đại diện thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tư vấn pháp luật; đại diện cho người lao động trong giải quyết tranh chấp lao động, đình công; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở, gia nhập công đoàn; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn… 
                                                                                          Hoàng Anh
                                                                              VP Tổng LĐLĐ Việt Nam