Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thứ năm - 05/03/2020 16:30
Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là một bộ phận cấu thành của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây cũng là một trong những giải pháp lớn, được đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có 99.349 lao động /tổng số (79.601 đoàn viên tại 1.553 CĐCS). Việc vận động thực hiện phong trào trong những năm qua cũng gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp công đoàn, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của đội ngũ CNVCLĐ mà phong trào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tính riêng cho năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức 1.581 hoạt động tuyên truyền cho 47.052 đoàn viên, NLĐ về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyên đề “ Văn hóa ứng xử tại nơi làm việc”, triển khai xây dựng chuẩn mực ứng xử, giao tiếp của cán bộ công chức và CNLĐ trong các doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở... Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều xây dựng nội quy, quy chế làm việc, bảo đảm giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ; có 1.129/1.129 CĐCS tổ chức Hội nghị CBCCVC đạt tỷ lệ 100% và 275/424 DN tổ chức hội nghị NLĐ, đạt đạt 65% (tăng 3,6% so với năm 2018); 242 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ và 15 đơn vị tổ chức 18 cuộc đối thoại đột xuất giữa CNLĐ với chủ DN; 284/424 DN có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT (đạt 67%). Qua đó, giúp CNVCLĐ có được nhận thức đúng đắn về chức trách, nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có 378 bài viết và 90 tin bài ảnh về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ đăng tải trên các báo và tạp chí Trung ương và địa phương, các Trang thông tin điện tử của các cấp công đoàn. Tạp chí Truyền hình Công đoàn Bình Định xuất bản 12 số; Tạp chí Công đoàn Bình Định phát hành 19.410 quyển đến 1.258 CĐCS. Các cấp công đoàn đã trang bị 40.150 ấn phẩm Báo Lao động để cung cấp thông tin hoạt động công đoàn, hoạt động văn hóa trên cả nước…
Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì và thực hiện thường xuyên. Các doanh nghiệp đều xây dựng nội quy lao động, định kỳ tổ chức huấn luyện mạng lưới an toàn vệ sinh viên, quan tâm việc đầu tư kinh phí lắp đặt, sửa chữa thiết bị an toàn, kẻ vẽ biển báo, khắc phục các yếu tố độc hại, ô nhiễm môi trường trong sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động. Các cơ quan, đơn vị đã trồng thêm hàng ngàn cây xanh, tu bổ chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong khuôn viên, tạo quang cảnh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Xanh - Sạch – Đẹp.
Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, toàn tỉnh đã có trên 300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thành lập các đội văn nghệ; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sân chơi, trang thiết bị luyện tập thể thao và các phương tiện nghe nhìn; nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nhà ăn phục vụ CNLĐ; 1.478 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có bảng tin, phòng truyền thống và tủ sách pháp luật. LĐLĐ tỉnh phát hành hơn 20.000 tờ rời, tờ gấp về văn hóa công nhân. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, vận động CNVCLĐ và gia đình thực hiện đúng quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội …Đây là những kết quả quan trọng, đóng góp cho sự thành công của phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” nói riêng và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung của tỉnh Bình Định trong năm 2019.
Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, thì các cấp uỷ, chính quyền nhất là tại cơ sở, cần tập trung để triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau
Một là, tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chí trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 33 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Hai là, phát huy vai trò của lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chính quyền các cấp, đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban vận động các cấp. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm”; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.
Ba là, các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, công nhận các danh hiệu nhằm nâng cao chất lượng phong trào.
Bốn là, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào, phù hợp với các quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng. Qua đó, lựa chọn và nhân  rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào để có tác động nêu gương.
Năm là, Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” mang tính toàn diện và lâu dài. Do vậy cần tập hợp, khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp. Tăng cường hoạt động xã hội hóa, kết hợp với nguồn kinh phí của các cấp chính quyền trong việc đầu tư cho sự nghiệp văn hóa để huy động nhân lực, vật lực cho quá trình triển khai thực hiện phong trào.
Trong năm 2020, cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, các đoàn thể, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Bình Định, phong trào sẽ thu được nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bai 03 0320 03
Đa dạng các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động
 
Bai 03 0320 04
Trồng cây xanh góp phần cải thiện điều kiện môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người lao động
 
Bai 03 0320 01

Công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới với các hình thức đa dạng, phong phú

Tác giả bài viết: Bảo Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây