Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, khai thác đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII.

Thứ năm - 31/12/2020 15:18

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 -2023 hoạt động công đoàn trong tỉnh có những thuận lợi cơ bản quyết định trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII.
Nửa nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trong tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng; cùng với sự chủ động, quyết liệt của các cấp công đoàn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn; sự nỗ lực phấn đấu của đông đảo đoàn viên và người lao động. Đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh.
Bên cạnh đó, trong những năm qua nhiều chủ trương của Đảng, chính sách-pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định. Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo được sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động. Phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển…điều đó đã góp phần nâng cao vị thế của công đoàn trong xã hội.  
Cùng với các chính sách đúng đắn, kịp thời và hiệu quả trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì số lượng doanh nghiệp mới được thành lập ngày càng tăng, quy mô sản xuất kinh doanh được mở rộng, đa ngành nghề, lĩnh vực... đã góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. Trong những năm qua lực lượng công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp không ngừng phát triển về số lượng; trình độ học vấn, tay nghề, ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp cũng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tin 18 1220 01

 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên hoạt động công đoàn cũng gặp nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, trong đó có một số khó khăn lớn đã và đang tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đó là.
 - Thứ nhất là,  tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, khiếu nại, khiếu kiện về các chế độ chính sách của người lao động ngày càng nhiều; quan hệ lao động ở các doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng phức tạp... Một bộ phận người lao động ý thức giác ngộ giai cấp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; trình độ học vấn, tay nghề còn thấp so với yêu cầu...
- Thứ hai là, hiện nay ở hầu hết các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, nên công đoàn ở khu vực này gần như thiếu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự cộng tác của các tổ chức quần chúng, do vậy tổ chức hoạt động công đoàn gặp không ít khó khăn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn, kết quả còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sâu rộng đến công nhân lao động; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, mạnh dạn đề xuất với người sử dụng lao động của cán bộ công đoàn có nơi chưa kịp thời, thường xuyên…
- Thứ ba là,  Cán bộ công đoàn cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, hạn chế về  thời gian dành cho công việc công đoàn. Tình trạng thay đổi cán bộ của công đoàn ở cơ sở thường xuyên diễn ra do điều động, luân chuyển của chủ doanh nghiệp; nhiều cán bộ công đoàn cơ sở chưa qua đào tạo về  nghiệp vụ công đoàn, lý luận chính trị, kỹ năng làm việc đặc biệt là cơ sở khối các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động công đoàn cơ sở.
Thứ tư là, Đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của người lao động . Trong đó bao gồm: mất việc, giãn việc, nghỉ việc luân phiên, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Nhất là lao động các ngành: du lịch, vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống, may mặc, da giày, bán buôn, bán lẻ,…trong những tháng tới, dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến rất phức tạp, do đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn do thiếu nguyên liệu sản xuất, không có đơn hàng, hàng tồn kho không tiêu thụ được…nên phải thu hẹp, ngừng sản xuất hoặc phá sản, người lao động giảm sút thu nhập, mất việc làm tiếp tục tăng lên.
Thứ năm là, Về hoạt động công đoàn. Do Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức các hoạt động trong năm của tổ chức công đoàn, việc thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt so kế hoạch đề ra trong năm như: Công tác phát triển đoàn viên; việc thực hiện QCDC tại cơ sở, thương lượng ký kết TULĐTT mới, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tình hình thu kinh phí công đoàn …
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà các cấp công đoàn đã đề ra trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của địa phương, ngành, đơn vị mình thì cần tập trung, quan tâm nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau.
- Thứ nhất: tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho CNVCLĐ; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp, phối hợp với người sử dụng lao động để giải quyết kịp thời các vấn đề mà người lao động quan tâm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
- Thứ hai: nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; đề nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ đoàn viên, người lao động; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Thứ ba: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về những quy định của pháp luật lao động và pháp luật công đoàn; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tại doanh nghiệp để vừa chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức, tác phong công nghiệp,... đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thực hiện tốt công tác định hướng thông tin cho đoàn viên, người lao động
- Thứ tư là, Tập trung rà soát và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn và các nguồn huy động xã hội khác theo chỉ đạo của TLĐLĐVN. Các cấp công đoàn tiếp tục vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người lao động. Động viên công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục bước vào giai đoạn mới để phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà.
- Thứ năm là, Tăng cường công tác dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm của các doanh nghiệp trong thời gian tới trước ảnh hưởng của dịch COVID-19; từ đó đề ra các phương án bảo vệ đoàn viên, người lao động cũng như đề ra các chính sách chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
- Thứ sáu là, Các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ mới của địa phương, ngành, đơn vị mình để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn ở cấp mình cho phù hợp, chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn ở cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây