Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Những dấu ấn trong công tác truyền truyền, giáo dục của các cấp công đoàn Bình Định

Thứ năm - 13/08/2020 08:39
Tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) một trong 3 chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ của các cấp công đoàn Bình Định đã đạt nhiều thành tích, góp phần nâng cao hiệu quả của việc giác ngộ, tập hợp, vận động CNVCLĐ, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn Bình Định
Tại Bình Định hiện có 79.592 đoàn viên/99.287 CNVCLĐ, sinh hoạt tại 1.556 CĐCS. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã tiếp tục có nhiều đổi mới. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai, chủ động thực hiện sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, từng bước phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, sát với nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Có thể kể đến đó là công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ, góp phần định hướng, ổn định tư tưởng theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp công đoàn đã chủ động, linh hoạt cùng với cả nước tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kết quả, thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020); tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh với những thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch, phản bác thông tin sai sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác đấu tranh trên không gian mạng…Qua đó, tạo niềm tin để CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp công đoàn chú trọng và được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau như: các Hội thi dưới hình thức sân khấu hóa về tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật lưu động; mở các lớp truyền thông về kiến thức bình đẳng giới, in ấn phát hành tài liệu, tờ rơi... đây chính là những việc làm cụ thể, hiệu quả, từng bước đem đến cho người lao động về những kiến thức pháp luật cơ bản nhất, để họ có thể tự tìm cách bảo vệ mình trước khi nhờ đến sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn.
Ngoài ra, các cấp công đoàn Bình Định đang sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện thông tin của tổ chức công đoàn để tuyên truyền, như: Định kỳ hàng tuần có các chương trình phát thanh về hoạt động công đoàn trên sóng phát thanh của các địa phương; chuyên mục Truyền hình Công đoàn Bình Định, phát định kỳ 01 số/tháng; Tạp chí Công đoàn Bình Định phát hành gần 2.000 bản/tháng đến tận cơ sở; Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh với bình quân mỗi tháng có khoảng 40 tin, bài viết, tình huống pháp luật có liến quan đến hoạt động công đoàn và người lao động; các trang fanpage, zalo…của các cấp công đoàn thường xuyên có sự kết nối, chia sẻ thông tin. Chính sự phong phú, đa dạng của các kênh tuyên truyền này mà cán bộ, đoàn viên, người lao động đã có thêm nhiều cách tiếp nhận thông tin do tổ chức công đoàn cung cấp.
Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và năng lực làm chủ của công nhân, lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động chống lãng phí đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng chống TNXH… Đây cũng chính là những ghi nhận về công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2020.

 

Tin 11 0820 01

Hội nghị điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác

* Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020, đó là, tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, các cấp công đoàn và ngành, địa phương, và từ đó giúp người lao động yên tâm, tin tưởng, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp để khôi phục sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông của tổ chức công đoàn năm 2020, tập trung tuyên truyền điển hình của các cấp công đoàn. Phối hợp với các ngành chức năng chủ động thông tin trên mạng xã hội của Công đoàn.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, ngoài những biện pháp, giải pháp đã xây dựng từ đầu năm; các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện một số nội dung cơ bản sau:
Một là, Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Cuộc vận động, xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; triển khai trong CNVCLĐ Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”.
Hai là, Tập trung tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước, tổ chức công đoàn và địa phương…Từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
Ba là, Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở. Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cần chủ động tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội facebook, fanpage, zalo…để kết nối rộng rãi cộng đồng mạng xã hội, chuyển tải những nội dung giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.
Bốn là, Tập trung tuyên truyền về công tác chăm lo lợi ích, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập trao đổi kinh nghiệm tại cơ sở; triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề Văn hóa, thể thao. Qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội.
Năm là, Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…Đối với CNLĐ cần chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật để biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bản thân, giúp cho CNLĐ hiểu hơn nghĩa vụ phải đóng góp cho xã hội, cho doanh nghiệp, từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cần chú trọng nâng cao năng lực, đạo đức và tác phong phục vụ nhân dân trong tham mưu, giải quyết công việc.
Sáu là, Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển điển hình tiên tiến để nêu gương, gắn nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn với nội dung các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, cần đổi mới cách thức tuyên truyền và biểu dương điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
Bảy là, Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo các cấp đủ về số lượng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Đây phải là những hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, tâm huyết, nhiệt tình, có kinh nghiệm xử lý những vấn đề thực tiễn tại cơ sở. Đây cũng là một yêu cầu rất quan trọng góp phần quyết định sự thành công của công tác tuyên giáo, vấn đề này cũng đã được thể hiện rõ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

 

Tác giả bài viết: B.N

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây